Sport, recreatie en cultuur

Sport, recreatie en cultuur dragen bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning en bieden de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden. Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God te eren, anderen te dienen en zich- zelf te ontplooien. In dat licht wil de ChristenUnie-SGP ook sport en cultuur beschouwen. Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie omvat primair stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het zekerstellen en verbreden van de toegankelijkheid en een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daar wil ChristenUnie-SGP graag steun aan geven. De focus van de gemeente dient naar onze mening te liggen op de breedtesport, amateurverenigingen en niet–georganiseerde sport. 

Gebouwen en sportvelden
Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt worden gebouwen zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziek- scholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken.
ChristenUnie-SGP pleit ervoor om accommodatiebeleid af te stemmen met omliggende gemeenten om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.

Sportstimulering
In het doelgroepenbeleid van de gemeenten wordt ruim aandacht geschonken aan voorlich- ting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds). ChristenUnie-SGP staat hier vierkant achter. We willen graag pleiten voor sportstimulering die specifiek gericht is op het betrekken van 
minima, ouderen, gehandicapten en mogelijk andere doelgroepen. We willen bijvoorbeeld graag dat er meerdere “G-teams” voor gehandicapte sporters tot stand komen bij uiteenlopende sportverenigingen. Verder zijn we voorstander van het creëren of uitbreiden van fiets-, wandel-, nordic walking en/of hardlooproutes als een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten mag wat ons betreft ontmoedigd en gematigd worden.

Recreatie
Soest ligt op de Utrechtse Heuvelrug in één van de mooiste gebieden van Nederland. Recreanten en vakantiegangers kennen de mogelijkheden echter onvoldoende. Samen met de andere gemeenten op de Heuvelrug en de provincie trachten we de bekendheid van dit gebied te vergroten. We zijn voorstanders van het verder ontwikkelen van recreatiemo- gelijkheden, we zijn er bij uitstek de gemeente voor. We zoeken hierin echter ook weer de balans tussen het genieten van de mooie natuur en de eventuele schade die dit genieten kan veroorzaken. We denken vanuit mogelijkheden met aandacht voor neveneffecten.
ChristenUnie-SGP wil ervoor pleiten dat de gemeente zorgt voor goede randvoorwaarden waarmee recreatiebedrijven, horeca- en andere recreatievoorzieningen kunnen bijdragen aan groei van de recreatie als economische factor van belang in de economie van Soest. Wij pleiten voor het verbeteren en onderhouden van aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en het plaatsen van bankjes langs fiets- en wandelroutes, zodat de recreant de gelegenheid heeft te rusten en te genieten van de omgeving. In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recre- atieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes kunnen worden ontgon- nen.

Cultuur
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van ob- jecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Veelal wordt museaal werk door vrijwilligers gedragen. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. 
Vanuit die visie willen we reageren op en meedenken over actuele zaken die passeren in de gemeenteraad.

Resultaten waar wij voor staan:
•  Sportaccommodaties die intensief gebruikt worden voor diverse doeleinden en door uiteenlopende partijen.
•  Ouderen, gehandicapten en minima nemen deel aan sportverenigingen en culturele activiteiten.
•  Uitbreiding van recreatieve mogelijkheden op gebied van wandelen, waterrecreatie en fietsen.
•  Zorgvuldig om blijven gaan met de historie van de gemeente Soest