Economie

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping. Dat betekent dat we meer in duurzaam- heid willen denken, dat we slimmer en zorgvuldiger moeten omgaan met de natuur. Dat we hergebruik willen aanmoedigen, dat we voorstander zijn van gedeeld eigenaarschap. Juist in deze tijd liggen er kansen om samen te werken en onze individualistische samenleving om te buigen naar een gezamenlijke zorg samenleving. Den Haag stimuleert ons om op de oude voet verder te gaan. Heel Nederland mag nu op zondag alle winkels open hebben, het kabinet raadt ons aan weer meer te gaan kopen. Kleine zelfstandigen kunnen dat niet volhouden. Net als wij hebben ook zij elke week hun rustdag hard nodig. Voor ons is de zondag daarvoor de aangewezen dag. De ChristenUnie- SGP is dan ook tegen koopzondagen. Er zijn andere manieren om een gezonde economie te verkrijgen.

De ChristenUnie-SGP zet zich er daarom voor in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB). We willen graag dat de gemeente het bedrijfsleven en het (beroeps)onderwijs stimuleert om meer samen te werken. Dit kan een positieve invloed hebben op werkgelegenheid op korte en middellange termijn. Verder willen we ons richten op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid. Vooral het toerisme biedt in onze schitterende omgeving nog volop mogelijkheden. Als de zondagopenstelling wordt geëvalueerd vindt de ChristenUnie-SGP de inbreng van de kleine winkeliers van groot belang bij de vraag of de zondagopenstelling gehandhaafd moet blijven. We zetten ons in om zorgvuldiger om te gaan met de middelen die we tot onze beschikking hebben: meer delen en meer duurzaam; meer uit de natuur en meer vanuit wij in plaats vanuit ik.

Bedrijventerreinen
Door de crisis en daardoor talloze faillissementen staan er veel bedrijfspanden leeg. Boven- dien groeit het aantal eenmansbedrijven en ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijventerreinen, maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, zeer goedkope huisvesting, korte huurter- mijnen en dergelijke. Ook is er behoefte aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet, kopieerfaciliteiten etc. Voor de groep ZZP-ers wil de ChristenUnie-SGP zich sterk maken door beleid te bepleiten dat op hun wensen inspeelt. Voor bedrijventerreinen vindt afstemming plaats met om- liggende gemeenten.

Recreatie en toerisme
Soest is gesitueerd in een van de mooiste gebieden van Nederland, maar de toerist heeft dat nog niet echt ontdekt. Doordat de vliegbasis Soesterberg ook voor recreatie beschikbaar 
komt wordt de aantrekkelijkheid van Soest nog groter. Het biedt kansen voor werkgelegen- heid in de recreatieve sector met een uitstraling naar onze hotels, recreatieterreinen en restaurants. Niet alleen de bossen en duinen maken de omgeving aantrekkelijk, maar ook de Eem en het landelijk gebied tussen de Eem en de bebouwde kom van Soest. Ook dat gebied verdient het om goed beheerd te worden en mede een functie te hebben voor de recreatie. Wij willen dat samen met de recreatie- en toeristische ondernemers een plan wordt opgesteld waarin verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand wordt gestimuleerd. Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op de uitbreiding en onderhoud van het fietspadennetwerk, evenals de aanleg van (onverharde) wandelpaden.

Agrarische sector
Bij een visie op het buitengebied is het voor ChristenUnie-SGP noodzakelijk dat er duidelijk- heid komt over het toekomstperspectief van de agrarische sector, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar worden afgewogen. ChristenUnie-SGP is voorstander van gericht beleid op vestiging/vervanging van windtur- bines, met name voor landbouwbedrijven. Omwonenden die hinder ondervinden, zouden kunnen delen in de opbrengst. Dit vergroot het draagvlak. ChristenUnie-SGP wil dat landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid krijgen om neven- activiteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme, biovergisting en dergelijke, voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied. De agrarisch ondernemer is vaak ook landschapsbeheerder en ontvangt hiervoor een passende vergoeding.

Resultaten waar wij voor staan:
•  Samenwerking tussen bedrijven en beroepsonderwijs
•  Meer werkgelegenheid voor starters op de arbeidsmarkt
•  
Bedrijventerreinen met goede faciliteiten (breedbandinternet, parkmanagement,
•  gezamenlijke parkeeroplossingen).
•  Bedrijventerreinen die optimaal ontsloten zijn voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
•  Meer vestigingsmogelijkheden die passen bij zzp-ers•  Ruimte voor een rustdag voor winkeliers
•  Meer werkgelegenheid in de sectoren recreatie en toerisme
•  Meer mogelijkheden voor agrarische bedrijven