Bestuurlijke taken

De ChristenUnie-SGP staat voor een overheid die betrouwbaar, transparant en herkenbaar is en die daarmee het vertrouwen van de burger waard is. Dat geldt juist ook voor Soest als lokale overheid (raadsleden, wethouders, burgemeester én ambtenaren), die zo dichtbij staat. De overheid moet ook benaderbaar zijn. Dat betekent vooral ook goede communi- catie, van social media tot de balie. Wij nemen burgers serieus. ChristenUnie-SGP ziet graag een gemeente met een open houding voor initiatieven van burgers, over bijvoorbeeld wijkbeheer. Hierin past een overheid die meedenkt en faciliteert. Door de crisis (o.a. op de woningmarkt en in de bouwsector) en bezuinigingen is de finan- ciële druk op de gemeente zo groot geworden, dat bepaalde voorzieningen alleen nog maar in stand gehouden kunnen worden gehouden als overheid, samenleving en markt samen de schouders eronder zetten. De ChristenUnie-SGP wil werken aan een klantvriendelijke, begrijpelijke overheid, die zaken niet onnodig ingewikkeld maakt, maar - waar mogelijk - zelfs eenvoudiger. De ChristenUnie-SGP waardeert het eigene van wijken en dorpen en wil daar de gemeen- schapszin bevorderen. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van buurten te betrekken bij zaken die hen raken. Voor een betrokken wijkenbeleid kiest de ChristenUnie-SGP voor het inzetten van wijkambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in de buurt staan.

Participatie
De overheid moet niet alles zelf of alleen willen doen. Sterker nog, de overheid moet niet overal bij betrokken willen zijn. Loslaten is ook een kunst. Wij spreken liever van overhe- idsparticipatie dan van burgerparticipatie, al was het alleen maar om bij de overheid een kanteling in denken teweeg te brengen. Een nieuwe manier van samenwerken is extra hard nodig nu er zoveel nieuwe taken op de gemeente afkomen (zie ook paragrafen over zorg en welzijn). Als de overheid wel een belangrijke rol heeft in een proces, dan wil de ChristenUnie-SGP dat de gemeente burgers, bedrijven, belangenbehartigers en andere betrokkenen zo vroeg, veel en vaak als mogelijk betrekt bij de vorming en uitvoering van dat beleid. Dat is een voorwaarde voor draagvlak en vruchtbare samenwerking.

Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente dit proces. Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een voorbeeld hiervan is het overdragen van de zorg voor het openbare groen aan een buurt. De ChristenUnie-SGP is overigens over het algemeen geen voorstander van referenda. Het is een te zwaar middel, het simplificeert complexe vraagstukken en vindt vaak te laat in het proces plaats.

Gemeente-organisatie
Uitgangspunt voor de ChristenUnie-SGP is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuursk- racht. De ChristenUnie-SGP kiest daarbij niet op voorhand voor fusie of samenwerken. Keuzes voor schaalvergroting worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid. ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor meer algemene regels in plaats van gedetailleerde ver- gunningen. Om regeldruk te verminderen, worden vergunningstelsels waar mogelijk omgezet in algemene regels. Wie een loopje neemt met de regels wordt aangepakt. Wie zich daar keurig aan houdt, krijgt minder controle. De ChristenUnie-SGP vindt dat er ook in het ambtenarenapparaat ruimte moet zijn voor gewetens- bezwaren. Bijvoorbeeld voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren tegen het sluiten van een huwelijk met partners van hetzelfde geslacht.

Financiën
Gemeenten krijgen de komende tijd een drastische uitbreiding van het takenpakket, maar moeten tegelijkertijd ingrijpend bezuinigen. De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het budget over, maar heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. Gemeenten moeten daarom de tering naar de nering zetten en duidelijke keuzes maken en prioriteiten stellen. Meer dan ooit moet de gemeentelijke overheid zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de OZB (Onroerende Zaak Belasting). De ChristenUnie-SGP werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen. Die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven. En als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats. Als het aan ons ligt blijft de gemeente als ambtelijke organisatie werken aan een efficiënte organisatie. Wij streven ernaar om de OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen.

Resultaten waar wij voor staan:
•  Burgers vinden de gemeente open en toegankelijk
•  De gemeente heeft veel contact met burgers over de veranderingen die burgers direct raken.
•  Burgerinitiatieven krijgen ruimte en steun
•  Samenwerking tussen overheid is concreet en zichtbaar, met name in de zorg en veiligheid
•  De gemeente bezuinigt op ‘luxe’ voorzieningen en investeert in primaire taken
•  De gemeente werkt zo efficient mogelijk en bezuinigt waar mogelijk op eigen uitgaven.