Veiligheid

De veiligheid van iedere burger is een fundamenteel recht. Daarom vinden wij dat we bij dit onderwerp niet alleen naar onszelf kijken maar ook naar de veiligheid van de ander, dat kunnen de buren zijn maar ook de onbekende aan het einde van de straat. Veiligheid is wat ons betreft verbonden aan zorg voor elkaar. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen je eigen veiligheid, het speelt ook een belangrijke rol voor onze naasten. De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Maar veiligheid is in de ogen van de ChristenUnie-SGP niet alleen maar een zaak van de overheid. Het is een zaak van ons allemaal.

Veiligheid in Soest en Soesterberg
De veiligheid in de gemeente Soest hangt nauw samen met de sociale verantwoordeli- jkheid die mensen in hun eigen woonwijk of straat willen nemen. Als de overheid hierop bezuinigt, kan dat grote gevolgen hebben voor burgers. Daarom is de ChristenUnie-SGP van mening dat er juist in de huidige tijd veel geïnvesteerd moet worden in burgerparticipatie. Overheid en burgers moeten samenwerken aan de openbare orde en veiligheid. Samen sterk voor een veilige en leefbare woonomgeving. Veiligheid moet in onze ogen echter verder gaan dan alleen de inzet van politie en BOA ́s. Inwoners kunnen vaak ook zelf een bijdrage leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de eigen leefomgeving. Het actief betrekken van inwoners bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis is een belangrijke taak. Als partij zetten wij ons in voor meer sociale samenhang, voor samenbindende activiteiten, voor inzet en behoud van buurtverenigingen op zowel wijk- als straatniveau.

Aanpak overlastveroorzakers
Hangen moet mogelijk zijn zonder hierbij overlast te veroorzaken. Jongeren die wel overlast geven, zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun wangedrag. Maar ook ouders moeten aangesproken worden op het gedrag van hun kinderen. Op hen rust de taak van een goede morele vorming van hun kinderen. De gemeente zet ondermeer met succes Buurtbemiddeling in en wij zullen er alles aan doen om dit in de toekomst te behouden of uit te bouwen met andere partners. 
Als het aan ChristenUnie-SGP ligt gaan we door met de aanpak van probleemveroorzakers. Of het nu gaat om jongeren of buren die elkaar voortdurend in de haren vliegen. Wij stig- matiseren niet en spreken daarom niet van probleem- of hangjongeren. Wij zetten ons in voor voldoende leefruimte voor jongeren waar zij met leeftijdsgenoten samen kunnen zijn. Ook de inzet van gemeentelijke BOA’s moet hierin meegenomen worden, wat ons betreft.

Vuurwerk
Jaarlijks terugkerend probleem is de overlast door vuurwerk. Wij zijn niet tegen het afsteken van vuurwerk maar pleiten er voor om kwetsbare groepen hiertegen te beschermen.
Daarom stellen wij voor om vuurwerkvrije gebieden aan te wijzen rondom verzorgingscen- tra en mogelijk andere locaties waar kwetsbare mensen verblijven. Op termijn zouden wij graag de discussie willen openen over centrale vuurwerklocaties georganiseerd vanuit de gemeente met als doel het terugdringen van overlast en beperking milieuschade.

Vandalisme
Het voorkómen van normoverschrijdend gedrag is belangrijk. Partners in preventie zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg en natuurlijk de ouders, de gezinnen. Samenwerking tussen al deze partijen is van belang, maar mag niet uitmonden in overleg zonder resultaten. De gemeente moet hierin een (pro-)actieve en reg- isserende rol vervullen. Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is daarom noodzakelijk.
De gemeenteraad moet daarvoor de gewenste kaders vaststellen, vindt ChristenUnie-SGP. De kosten van vandalisme willen wij direct blijven verhalen op de daders. Daarnaast zijn wij van mening dat de gemeente binnen twee werkdagen kleine vernielingen aan gemeen- telijke eigendommen moet herstellen en -indien mogelijk- de kosten direct op de daders verhalen.

Drugsbeleid
Ondanks de betrekkelijke rust rondom de coffeeshop in Soest zijn wij tegen gedoogbeleid ten aanzien van drugs. We beseffen dat met de komst van de coffeeshop de “ondergrondse drugsstromen” sterk zijn afgenomen. Ondanks die wetenschap blijven wij tegenstander van drugsgebruik omdat aan drugsgebruik en drugshandel een enorme criminele verbinding zit. Bovendien zijn de gevolgen van drugsgebruik enorm ontwrichtend en verwoestend. Zowel individuen als gezinnen lijden zwaar onder druggebruik. Voor de ChristenUnie-SGP kan er daarom geen sprake zijn van het gedogen van drugs. Gedogen is geen oplossing, het creëert alleen maar nieuwe problemen. Wij zijn voor een algeheel blowverbod in de publieke ruimte. Wij zijn voorstanders van preventie en voorlich- ting op scholen, buurthuizen, sportverenigingen en andere samenbindende organisaties of verenigingen. Drugs moeten de wereld uit! Met het oog hierop willen we besluitvorming in de gemeenter- aad beïnvloeden.

Politie
Burgers zijn de ogen en oren van de politie. Een goede samenwerking tussen burgers en de politie is daarom van belang. Als partij willen wij de samenwerking tussen burgers en politie bevorderen. Samenwerking met buurgemeenten mag niet leiden tot een verschraling van politie-inzet in Soest. Criminaliteitsbestrijding zal de hoogste prioriteit moeten hebben. De ChristenUnie-SGP blijft zich sterk maken voor voldoende zichtbaar blauw op straat (politiemensen en BOA’s) om krachtig op te kunnen treden tegen zinloos geweld, overlast, vandalisme en criminaliteit. Wij zetten ons in voor behoud van het politiebureau in Soest. Ook het doen van aangifte in Soesterberg moet blijvend mogelijk zijn. Ook hier pleiten wij voor openingstijden buiten kantoortijden. Iedere wijk een herkenbare wijkagent, voldoende politie op straat om hand- havend op te kunnen treden, ook in de nachtelijke uren. Daarnaast staan wij publieksvr- iendelijke openingstijden voor zodat burgers ook buiten kantoortijd terecht kunnen op het politiebureau. Tegelijk willen we werken aan de bewuste rol van de burger die signaleert en actief meewerkt met de politie.

Gemeentelijke BOA’s
De aankomende jaren zal de gemeente meer buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) inzetten. De BOA’s zullen met name in het openbare domein werkzaam moeten zijn om te handhaven. Daarmee ontstaat een risico, dat er een sfeer van “burger pesten” ontstaat. ChristenUnie-SGP zet hierbij in op het tegendeel daarvan: een optimale samenwerking met de politie én de burger. ChristenUnie-SGP pleit ervoor dat BOA’s zich samen met burgers sterk maken om verloed- ering van wijken te voorkomen en daarmee het veiligheidsgevoel stimuleren. Wij staan een flexibele inzet van werktijden en werkgebied voor, waardoor snel gereageerd kan worden op overlastmeldingen. Daarnaast is het goed om deze ambtenaren te betrekken bij de handhaving rondom evenementen en rondom de horeca. Wij pleiten er als partij voor dat de inzet van zowel politie als BOA ́s moet zijn gericht op samenwerking met de burgers.

Brandweer
De brandweerzorg is de afgelopen jaren een verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Utrecht geworden. Hierdoor ontstaat het risico dat we als gemeente Soest weinig meer in
te brengen hebben. Toch zullen wij vanuit onze expertise blijven waken over de brandweer- zorg in de gemeente Soest. Het behoud van de brandweer in Soesterberg is voor ons een vanzelfsprekendheid. In onze gemeente werken veel brandweervrijwilligers. Voor hun professionele inzet en betrokkenheid hebben wij grote waardering. Verder moet brandpreventie hoog op de agenda blijven staan, evenals het installeren van rookmelders via voorlichtingscampagnes en in samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente en woningbouwverenigingen. Ook het inzetten van brandweermensen bij reanimatie vinden wij belangrijk. In veel gemeenten is hiermee geëxperimenteerd en zijn goede resultaten behaald. Wij zijn voor een dergelijke samenwerking in Soest en Soesterberg.Onze partij blijft zich sterk maken voor zowel de brandweerzorg als de belangen van de brandweermensen. We pleiten ervoor dat er jaarlijks met diverse hulpdiensten mini- maal één grote rampoefening gehouden moet worden, waarbij regionale samenwerking noodzakelijk is en een regionaal afstemmingsplan ter tafel moet komen.

Medische zorg
Ondanks het feit dat we als gemeente weinig invloed hebben op de inzet van ambulances in spoedeisende situaties zullen wij ons hiervoor wel sterk blijven maken. Inzet en verspre- iding van voldoende AED ́s en hiervoor opgeleide vrijwilligers zijn eveneens van levensbelang. Wij zullen met regelmaat vragen naar de bevindingen van de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) in relatie tot de inzet in de gemeente Soest.

Resultaten waar wij voor staan:
•  
zowel jongeren als ouderen moeten zich in de gemeente soest geaccepteerd, ge waardeerd maar bovenal veilig voelen!
•  Burgers die zich bewust zijn van het belang van veiligheid van henzelf èn van hun buren en buurt.
•  burgers die zich daar ook actief voor willen inzetten.
•  Groeiende actieve deelname van inwoners aan burgernet (blijven) stimuleren.
•  Ouders zijn betrokken bij aanpak en afhandeling van halt-trajecten voor jeugdigen
•  Politiemensen en boa’s zichtbaar op straat, snel ter plaatse in geval van criminaliteit en dan adequaat optredend•  Minder overlast van hangjongeren.
•  De kosten van vandalisme worden verhaald op de daders.•  Benadeelden van vandalisme direct schadeloos stellen.
•  Een blowverbod in de openbare ruimte. actieve ontmoediging van druggebruik.
•  Openstaan voor buurtpreventieprojecten en andere vormen van veiligheidsaanpak.
•  Gemak en eenvoud bij het doen van aangifte, ook buiten kantoortijd.
•  Behoud van politiebureau in soest en steunpunt voor soesterberg.
•  Voldoende toezichtcapaciteit voor de drank- en horecawet.•  De brandweer op basis van een afgestemd plan inzetten bij reanimatie
•  Voldoende aed-punten, opgeleide mensen en goede communicatie hierover.
•  Rond de jaarwisselingen vuurwerkvrije zones aanwijzen rond verblijfplaatsen van kwetsbare bewoners en discussie over de toekomst van vuurwerk.