Natuur en Milieu

De ChristenUnie-SGP wil zorgvuldig omgaan met de natuur. Gods goede schepping moeten we bebouwen en bewaren. Een schoon milieu, waaronder ook het openbaar groen en het water valt, heeft onze aandacht. Hier geldt het rentmeesterschap bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten van de (leef)omgeving. Soest staat bekend als een groene gemeente. Hier moeten we zuinig op zijn en het koes- teren. Het is beeldbepalend. Groen bevordert de leefbaarheid en geeft een frisse uitstraling. Soest is gezegend met een grote verscheidenheid aan natuur. Behoud van die natuurge- bieden, daar staan wij voor. Er moet een goede balans zijn tussen de woonzorg voor onze inwoners en het eventueel daarbij op te offeren groen. Wij zijn tegen ontgroening en zullen kritisch kijken naar plannen die milieuschade veroorzaken. We zetten ons in voor het be- houd van de groene polder, sterker nog: we zijn er voorstander van om er als gemeente zelf meer van te genieten. Daarom willen wij de ontsluiting naar Amersfoort omgekeerd zien. Hierover leest u meer in hoofdstuk 8. Ook zal er aandacht moeten worden besteed aan de opwekking van energie door zonnepanelen en windmolens.

Daarom hechten wij veel belang aan activiteiten gericht op milieu, natuurbeheer en kli- maat. De gemeente Soest moet zelf het goede voorbeeld blijven geven. De ChristenUnie-SGP gaat zich ervoor inzetten dat er meer mogelijkheden geboden moeten worden aan burgers om duurzame keuzes (bijv. zonne-energie) te kunnen maken. Burgers en bedrijven moeten zich bewust worden van de geweldige productie van afval. Voor de ChristenUnie-SGP geldt het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Vanzelfsprekend moet er goed toezicht zijn op de naleving van de regels.
Wateroverlast maar ook verdroging moet aangepakt worden, ook in Soest en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de waterberging aan de Wieksloot.
Openbaar groen dient onderhouden te worden. Het kwaliteitsniveau dient acceptabel te zijn.
De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte. De ChristenUnie-SGP gaat zich ervoor inzetten dat dit ook door bewoners gedaan kan worden. Als de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker. De wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale cohesie.

Resultaten waar wij voor staan:
•  Duurzaamheidslening (isolatie van oudere woningen) in stand houden.
•  Bescherming van de groene polder.
•  Goede balans tussen bouwvraag en milieugevolgen.
•  Gemeentelijk groen waar kan in beheer van bewoners geven.
•  Optimale scheiding van verschillende soorten afval blijven stimuleren.
•  Inzet zo goed mogelijke reiniging en hergebruik van afvalwater.
•  Regenwater afkoppelen.