Wonen en Ruimtelijke Ordening

Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het ChristenUnie-SGP beleid voor ruimtelijke ordening en wonen. Daarbij gaat het om verduurzaming (bijvoorbeeld duurzaam bouwen). Ook gaat het om een verantwoorde indeling van de openbare ruimte. Soest is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, rijk aan natuurschoon. Dat moet vooral zo blijven. In de toekomst dreigt woningnood in Soest en Soesterberg. Daarop moet geanticipeerd worden. Woonsituaties veranderen snel. Het huisvestingsbeleid van de gemeente Soest dient gericht te zijn op verschillende doelgroepen en moet inspelen op de situatie van nu en de toekomst. De ChristenUnie-SGP ziet dat jongeren, ouderen, gehandicapten en grotere gezinnen hier- van de dupe kunnen worden. Het vinden van passende woonruimte is al jaren een prob- leem en daardoor dreigen steeds meer mensen verplicht te worden buiten de gemeente Soest te gaan wonen. Daar zal de gemeente wat ons betreft in actie moeten komen en beleid voor moeten maken.
Wij willen belangrijke natuurgebieden behouden, maar niet tegen elke prijs. Mensen moeten ook kunnen wonen. Die balans zal evenwichtig moeten zijn en vraagt om slimme bouwplannen die passen bij het grote belang van de natuur en het milieu. Beide belangen zijn voor ons zwaarwegend en vragen om goede doordenking. 
Daarnaast vinden we de doorontwikkeling van Soesterberg belangrijk. De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De ChristenUnie en de SGP hebben landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorm- ing van de woningmarkt. Ook in Soest en Soesterberg doet de ChristenUnie-SGP er alles aan om de woningmarkt te stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen.
De ChristenUnie-SGP staat voor meer geschikte woningen. Er kan hierbij zowel naar bestaande woningen worden gekeken als naar mogelijkheden voor nieuwbouw. Bij nieuw- bouw van woningen en bedrijven eerst kijken naar inbreidingslocaties en herstructurering boven uitbreidingslocaties met aandacht voor natuur en milieu. Als er natuur verloren gaat, kijken we actief naar mogelijkheden voor compensatie van het verloren gegane In het welstandsbeleid zitten nog onnodige beperkingen voor burgers en bedrijven. Deze moeten opgeheven worden. Er dient kritisch gekeken te worden naar de labeling van huurwonin- gen, zodat de genoemde doelgroepen gemakkelijker in aanmerking komen voor bepaalde woningen. Bij vergunningaanvragen het klantbelang vooropstellen en de afstand tussen bestuur en burger minimaliseren.
De ChristenUnie-SGP maakt zich hard voor Soesterberg. De aantrekkelijkheid, leefbaarheid en het voorzieningenniveau willen wij verhogen.

Resultaten waar wij voor staan:
•  Meer geschikte woningen voor kwetsbare doelgroepen. 
•  
De wachttijd voor een huurwoning zal dalen, met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals starters en gehandicapten.
•  
Startersleningen behouden.
•  
Natuurverlies tot een minimum beperken.• De middenstand in soesterberg op peil krijgen
•  
Meer natuurbewust bouwen. natuurco