Jeugd, gezin en onderwijs

Jeugdbeleid, gezin en onderwijs vragen om visionaire en inhoudelijk regie en niet alleen om het stroomlijnen van processen. Juist nu de decentralisatie van overheidstaken vanuit Den Haag in volle gang is vraagt dit onderwerp ook voor de gemeente Soest veel aandacht. Het gezin is volgens de ChristenUnie-SGP nog steeds de hoeksteen van de samenleving. Het gezin is voor kinderen de basis, het is de veilige haven van waaruit zij opgroeien.  Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Goede opvoeding is een substantiële investering in de toekomst. Maar niet alleen het gezin moet een gezonde basis zijn, ook de directe omgeving waarin kinderen opgroeien en gezinnen functioneren: een sociaal netwerk.

Gezin
Het gezin staat er echter de laatste jaren in toenemende mate alleen voor. Er zijn gaten ontstaan in de pe­dagogische infrastructuur. Familie, buurt, kerk en andere elementen van de traditionele leefomgeving spelen een steeds kleinere rol. Ze zijn niet langer vanzelfsprekende opvoedingspartners van ouders. De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor het versterken van de kringen rond gezinnen en opvoeders. Ouders die er om wat voor reden alleen voor zijn komen te staan kunnen eveneens op diezelfde steun rekenen. Concreet denken we dan aan het steunen van bijvoorbeeld Stichting Present of HIP die met haar werkwijze zwakkere gezinnen in verbinding wil brengen met sterke gezinnen.

Kwaliteit van scholen
De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerlingen en de zorg voor leerlingen rondom het onderwijs. De gemeente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen betrekken ze de ouders erbij. Ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen. De school hoort een veilige omgeving te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om de maatschappij te betreden. Als het aan ChristenUnie-SGP ligt moet bij onderwijshuisvesting aandacht zijn voor het binnenklimaat, (verkeers)veiligheid, de speelruimte om het gebouw en de duurzaamheid. We willen liever niet bezuinigen op het huisvestingsbudget ten koste van het onderwijs en ten gunste van sport en welzijn. ChristenUnie-SGP is voorstander van positieve sfeer op school en draagt scholen die hierin investeren een warm hart toe. Scholen die bijvoorbeeld werken aan actief anti-pestbeleid. En scholen die kinderen extra sociale vaardigheden meegeven. Aanvullend aan het reguliere onderwijs dient voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan kinde­ren met een taalachterstand te worden aangeboden. Hierbij is een goede aansluiting van taalonderwijs met de groepen 1 en 2 van het primair onderwijs van groot belang.

Identiteit van scholen
Hoe richten wij de komende jaren ons onderwijs in rekening houdend met de dalende leerlingaantallen? Scholen worden met sluiting bedreigd.  Als gevolg hiervan kan een verlies aan diversiteit optreden. ChristenUnie-SGP is tegen vervlakking van de identiteit van scholen. De kleur, de stijl en vooral de levensovertuiging mogen doorklinken in de sfeer op school en de inhoud van het onderwijs. Wij zullen vanuit onze  verantwoordelijkheid voor onze kinderen blijven investeren in het behoud van identiteit en diversiteit en ons sterk maken voor de borging van Christelijk onderwijs in zowel Soest als Soesterberg. We willen graag dat schoolgebouwen zodanig ingericht worden, dat tegemoetgekomen kan worden aan een toenemende diversiteit van leerlingen als gevolg van passend onderwijs.

Ruimte voor jongeren
Het creëren van ruimte en voorzieningen voor jongeren kan een belangrijke rol spelen bij het verstevigen van het netwerk rond jongeren. Zo kan de problematiek van alcohol- en drugsgebruik, overlast, gok-, game- en drankverslaving, maar ook eenzaamheid beter aangepakt en voorkomen worden. De ChristenUnie-SGP is een sterk voorstander van faciliteiten voor de jeugd, zoals jeugdhonken, recreatieruimte en buurthuizen waar jongeren samen kunnen komen. Wij willen ons inzetten voor het realiseren hiervan, dit willen we doen door vanuit het lokale bestuur aandacht voor deze groepen te vragen en zowel financiën als middelen te genereren. Wij geloven dat ook hier samenwerking en oog voor elkaar hebben de sleutelwoorden zijn. Jongeren verdienen ruimte, jongeren hebben recht op ruimte en wij willen hen hiertoe aanmoedigen en uitdagen. Neem jongeren serieus en ga met hen in gesprek.  Investeren in netwerken is van belang en zal bijdragen aan het terugdringen van verslavingen en eenzaamheid.

Resultaten waar wij voor staan:
  • Sociale netwerken waarin gezinnen optimaal functioneren, zowel zwakke als sterkere gezinnen.
  • Jongeren die zinvol bezig kunnen zijn en op een passende manier kunnen netwerken en ontspannen.
  • veilige scholen met een goede sfeer, een hoge kwaliteit onderwijs en bijbehorende faciliteiten
  • Diversiteit van scholen, behoud van christelijk onderwijs.