Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn zijn zeer brede onderwerpen die nauw met elkaar verweven zijn. Daar komt bij dat dit voor de ChristenUnie-SGP onderwerpen zijn waar we juist het verschil in willenmaken. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving. Zorg is een onderwerp dat niet alleen over onszelf gaat maar evenzeer over anderen. Ons welzijn is verbonden met zorg voor elkaar. Op het gebied van zorg en welzijn liggen er de komende jaren enorme uitdagingen voor de gemeente Soest. De taken op het gebied van zorg worden vergroot. Dit zal veel gaan vragen van het gemeentebestuurmaar ook van maatschappelijke organisaties, kerken, verenigingen en de inwoners van Soest en Soesterberg.

Wij worden in toenemende mate geconfronteerd met het feit dat wij niet meer automatisch recht hebben op voorzieningen, maar dat vooral gekeken wordt wat men zelf (nog) kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk. ChristenUnie-SGP ondersteunt de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden maar maakt zich sterk voor maatwerk. Niemand mag om wat voor reden dan ook buiten de boot vallen. Wij geloven dat er in de aankomende jaren meer dan eens sprake zal moeten zijn van samenwerking op allerlei terrein. Daarom zijn wij voorstanders van investeren in netwerken. Investeren in relatie en bovenal investeren in mensen. Mensen zijn de meest waardevolle schakel en samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan. Samen sterk, met elkaar, voor elkaar.

We zien om ons heen steeds meer mensen in grote problemen. Hierdoor worden niet zelden hele families ontwricht. Voor hen wil de ChristenUnie-SGP dat de gemeente zorgt voor een goed sociaal vangnet. Aanvullend op de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden. De ChristenUnie-SGP pleit voor een ruimhartig beleid, dat voorwaarden schept voor de burger om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en solidair te zijn ten opzichte van zieken, mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte. Zoveel mogelijk moet worden begeleid naar zelfredzaamheid, liefst met een baan voor iedereen. Als dat niet
mogelijk is, dient de overheid er voor te zorgen dat er een goed, transparant en toegankelijk financieel vangnet is. Zorg en Welzijn komt vanuit het hart, is betrokken, betrouwbaar en deskundig. We willen een paar punten noemen. 

Jeugdbeleid
ChristenUnie-SGP is van mening, dat er niet genoeg in jeugd kan worden geïnvesteerd. Geef jeugd uitdagingen, neem hen serieus, luister naar ze en ga met ze in gesprek. Ze hebben meer te geven dan we vaak denken. Er is echter ook een steeds groter wordende groep jongeren die extra ondersteuning nodig heeft. Wij zijn van mening dat bij het vroeg signaleren, veel problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarom ook zijn wij voorstander van laagdrempelige opvoedondersteuning, van goede kinderopvang en goede gezondheidszorg binnen de gemeente Soest. Daar horen natuurlijk ook scholen, sportclubs, maatschappelijk betrokken organisaties, kerken, jeugd- en jongerenwerk bij. Wij zijn van mening dat er juist in deze sectoren geïnvesteerd moet worden om jeugd in de gemeente Soest echt toekomst te geven. We pleiten ervoor, dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een spilfunctie krijgt in de decentralisatie Jeugdzorg. Daarmee willen we
bereiken dat er op termijn een solide basis ligt die jeugd en jongeren kansen geeft en uitdagingen biedt, die hen waar nodig ondersteunt, maar vooral in eigen kracht zet. Zij zijn de burgers van de toekomst.

Ouderenbeleid
Zorg voor elkaar is de basis. Ouderen hebben onze zorg, aandacht en liefde nodig. Generaties die onze samenleving hebben gebouwd mogen niet zo maar aan hun lot overgelaten worden. Veel voorzieningen en zorgactiviteiten vallen weg, waardoor mensen vereenzamen en verwaarloosd kunnen raken. Dat vinden wij mensonwaardig. Ouderen hebben recht op goede voorzieningen, op passende woonruimte, op recreatiemogelijkheden en goede hulpverlening indien noodzakelijk.
De ChristenUnie-SGP is erg blij met ouderenzorg zoals onder meer wordt gedaan door kerken, maatschappelijk werk, de SWOS en vele vrijwilligers. Als partij willen wij ons sterk maken tegen vereenzaming en (stille) armoede onder deze bevolkingsgroep. Wij pleiten er daarom voor ruimhartig om te gaan met deze groep inwoners van de gemeente Soest.

Mantelzorgers
Dit zijn mensen die de zorg voor een naaste op zich hebben genomen. Dat is vaak zwaar en daarom vinden wij dat de overheid oog moet hebben voor deze groep zorgverleners. Wij zijn van mening dat de gemeente actief moet zoeken naar praktische ondersteuning voor deze groep mantelzorgers. Laat hen profiteren vanwege het feit dat zij zich inzetten voor burgers om hen heen. Geef ze iets terug! Te denken valt aan korting op belastingen, aan kinderopvang, aan scholing of korting op sportactiviteiten. Laat daadkrachtig merken dat je oog voor mantelzorg hebt.

Transities in de zorg
Vanwege de economische situatie zijn er op veel terreinen in de zorg diepgaande veranderingen gaande. Met een mooi woord wordt dit transitie genoemd. Helaas zijn er onvoldoende financiële middelen vanuit de overheid beschikbaar om deze zaken naar behoren uit te kunnen voeren. De komende jaren zullen zwaar worden door de overheveling van taken en verantwoordelijkheden rondom thema´s als Jeugdzorg, AWBZ, WMO en de participatiewet.
Dit hele verandertraject is een punt van zorg voor de ChristenUnie-SGP. Daarom hebben we reeds vanaf het begin zitting in werkgroepen rondom dit onderwerp, immers, zorg is onze zorg. Hier ligt voor de ChristenUnie-SGP dan ook een enorme uitdaging. In deze tijd met de geschetste achtergrond zijn investeringen in netwerken, actief samenwerken en sturen op zelfredzaamheid belangrijke ingrediënten om zorg voor alle burgers te waarborgen, voor nu en in de toekomst. Wij maken ons daar hard voor. De ChristenUnie-SGP hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt, zal de gemeente moeten garanderen, dat toegang tot zorg vanuit christelijke identiteit mogelijk blijft.

Armoedebeleid
Het is duidelijk dat ook binnen de gemeente Soest veel burgers in steeds groter getale in financiële problemen komen of zijn gekomen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen: baanverlies, echtscheiding, gedwongen verkoop van woning, gezondheid. Als partij willen wij opkomen voor mensen die ongewild in dergelijke situaties zijn gekomen. Wij steunen van harte de voedselbank en maken ons sterk voor voldoende financiële mogelijkheden waardoor individuen en gezinnen geholpen worden. Onze bijzondere aandacht heeft de lokale middenstand, ondernemers en de grote groep ZZP-ers. In laatstgenoemde groep worden grote tegenslagen verwerkt en ook hierbij geldt dat wij ons sterk maken voor een goede balans tussen zorg en welzijn. Wij stimuleren en faciliteren organisaties als HIP en Present. Als mensen elkaar gaan helpen wordt gedeelde smart halve smart. Wij willen voorkomen dat mensen door armoede in een sociaal isolement komen. Kinderen hebben in dat geheel onze bijzondere aandacht. De ChristenUnie-SGP wil hergebruik van hulpmiddelen stimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid. Ook het delen van dure hulpmiddelen (bijvoorbeeld scootmobiel) is wat ons betreft bespreekbaar.

Verslavingsbeleid
Wij vragen speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Met name verslaving aan alcohol, drugs en roken vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en niet zelden van zijn of haar omgeving. Daarom wil de ChristenUnie-SGP een actief verslavingsbeleid. Zo willen wij de komende jaren actief de focus leggen op de gevolgen van het gebruik van bv. drugs, alcohol of sigaretten. Wij willen met de diverse doelgroepen hierover in gesprek gaan. Wij hebben niet op alle vragen een passend antwoord maar hopen door dialoog en campagne mensen meer bewust te maken van de gevaren van verslaving en alle gevolgen die dit met zich meebrengt.

Resultaten waar wij voor staan: 
• Minder eenzame ouderen, meer aandacht voor langdurig werklozen en andere risicogroepen.
• Minder verslaafden, minder armoede.
• Goed getrainde (beoordelende) ambtenaren, professionals en vooral vrijwilligers die een succesvolle Transitie in de zorg kunnen realiseren.
• Eerlijke verdeling van geld en middelen over burgers die dit nodig hebben.
• Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers.
• Constructieve contacten en samenwerking van gemeente met kerken.
• Nauwe samenwerking tussen gemeente en woningaanbieders om voldoende woningen geschikt te maken.
• Voor het zo lang mogelijk thuiswonen van ouderen en gehandicapten.
• Hergebruik en gedeeld gebruik van (dure) hulpmiddelen.
• Toegang en keuzemogelijkheid voor christenen voor zorg met een christelijke identiteit.
• Identiteitsgebonden zorgaanbieders worden betrokken in het aanbestedingstraject om zorg te leveren.
• Het centrum voor jeugd en gezin (cjg) heeft een spilfunctie in de decentralisatie jeugdzorg.