Raadsverslag 9 juni 2016 Soest

beukvrijdag 10 juni 2016 22:55

Op donderdag 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Soest vergaderd.
De Visie binnensportaccommodaties, het Volkshuisvestelijk beleid, het Uitvoeringsplan Cultuurvisie, de Wijziging Gemeenschappelijke regeling RWA, de Voorjaarsnota 2016 en de gedragscodes werden door de gemeenteraad aangenomen.

Visie Binnensportaccommodaties

In overleg met de schoolbesturen en de sportverenigingen is de afgelopen periode een visie binnensportaccommodaties opgesteld. Uitgangspunten voor deze visie zijn onder andere:
- Het terugdringen van de overcapaciteit.
- Het verbeteren van de functionaliteit en de kwaliteit van een aantal binnensportaccommodaties.
- Het besparen van kosten.
Uit de visie blijkt dat de gemeente Soest beschikt over veel relatief oude binnensportaccommodaties. Ook is er sprake van overcapaciteit voor zowel sport als bewegingsonderwijs. In de visie zijn drie scenario’s uitgewerkt. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met scenario 2: afstoten Orlando en Beukendal, het over vijf jaar afstoten van de gymzaal Paulus Potter en starten met de planvorming voor een nieuwe sporthal in Overhees.
Indien besloten wordt tot scenario 2 is Orlando één van de locaties die vrijkomt. Voorstel aan de Raad is om deze locatie in te zetten voor een nieuwe sporthal in Overhees. Ook wordt voorgesteld om te gaan onderzoeken of op deze locatie een aantal wooneenheden gerealiseerd kan worden.

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP: "U heeft ons verhaal vorige week aangehoord. We gaan niet in herhaling treden. We zijn blij met integrale aanpak. Uw argumenten zijn wat ons betreft prima en ook op alle gestelde vragen heeft u voor ons afdoende geantwoord. Het is tijd om een besluit te nemen aangaande Beukendal en vanavond nemen we eindelijk dat besluit. Wat ons betreft stemmen we van harte in met het afstoten van de voorgestelde sportlocaties." De visie binnensportaccommodaties werd door de gemeenteraad aangenomen.

Vrijkomende locaties n.a.v. voorkeurscenario visie op de binnensportaccommodaties

Indien besloten wordt tot bovenstaand voorkeurscenario inzake de binnensportaccommodaties is Orlando één van de locaties die vrijkomt. De raad werd voorgesteld om deze locatie in te zetten voor een nieuwe sporthal in de wijk Overhees. Ook werd voorgesteld om te gaan onderzoeken of op deze locatie een aantal wooneenheden gerealiseerd kan worden. Daarvoor wordt een aanvullend projectbudget gevraagd van € 7.500.- Er was een amendement van Burgerbelangen met als strekking "in te stemmen met het inzetten van de locatie Orlando als locatie voor de nieuwe sporthal in de wijk Overhees, onder voorbehoud dat de gemeenteraad kan instemmen met de nog uit te werken businesscase".

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP: "Vorige week hebben we een duidelijk verhaal gehouden waarin wij onze bezorgdheid hebben uitgesproken over deze locatie. Een sportlocatie heeft ruimte nodig en die vinden wij hier onvoldoende aanwezig. Zeker als u de omgeving verder wilt dicht bouwen. Dat gaat wat ons betreft echt niet samen. Op deze manier gaan wij de buurt met een probleem opzadelen. Dat zien wij niet zitten. U heeft ons al laten doorschemeren om het openbaar vervoer uit de wijk te halen, een beweging die wij ook niet acceptabel vinden omdat juist in de omgeving ouderenvoorzieningen gehuisvest zijn. Denk hierbij aan de Klarinet. In het amendement zit een escape om er nog van af te kunnen. Daarom zullen wij het amendement steunen."

Dit raadsvoorstel werd unaniem aangenomen, met inachtneming van het amendement.

Volkshuisvestelijk beleid.

Sinds 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. De nieuwe wet stelt voorwaarden aan de wijze waarop gemeenten en corporaties samenwerken. Nieuw hierbij is de rol van huurdersverenigingen en het uitbrengen van een bod door woningcorporaties. Om tot prestatieafspraken te komen is volkshuisvestelijk beleid nodig. Hierbij worden huurdersverenigingen nadrukkelijk betrokken als partner. In de vorm van co-creatie is het document over volkshuisvestelijk beleid tot stand gekomen.
Algemeen beeld is dat de zogenaamde kernvoorraad sociale woningen tot nu toe nog groter is dan de doelgroep. Er wordt echter een omslagpunt voorzien, allereerst door de huisvesting van vergunninghouders (asielzoekers) en daarnaast door het scheiden van wonen en zorg. Mensen met een beperking blijven langer thuis wonen en een deel daarvan heeft betrekking op de sociale voorraad. Voor de komende vijf jaar wordt daarom gestreefd het volume uit te breiden met 200 woningen.

Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP: "Vorige week hebben we ons als ChristenUnie-SGP kritisch uitgelaten over de in onze ogen lage ambitie om slechts 200 woningen te bouwen in de komende 5 jaar.

En voorzitter, wij zijn nog steeds kritisch: 200 woningen is slechts ⅓ deel van het becijferde benodigde aantal van 675 woningen. Het blijft onze zorg of dit echt voldoende is gezien de ontwikkelingen die op ons afkomen in verband met huisvesting van asielzoekers met een status én de ontwikkelingen van scheiden van wonen en zorg.

We hebben de wethouder iets horen zeggen over mogelijke leegstand, daar lijkt totaal geen sprake van als het woningen betreft. Evenwel zullen wij vanavond wel instemmen met in ieder geval 200 woningen, maar onder protest. We vragen het college om heel goed te monitoren en deze nota niet als een statisch maar vooral als een dynamisch document te beschouwen."

Deze nota werd door de raad aangenomen.

Uitvoeringsplan Cultuurvisie 2016-2020

Op 17 december 2015 heeft de raad de Cultuurvisie 2016-2020 vastgesteld. De raad heeft aangegeven graag ook het uitvoeringsplan te willen behandelen omdat concrete doelstellingen werden gemist in de visie.
Het uitvoeringsplan is tot stand gekomen op participatieve wijze via een bijeenkomst in Idea op 15 februari 2016. In het uitvoeringsplan worden de doelstellingen en de deelontwerpen uit de visie verwerkt in drie thema’s. De drie thema’s zijn:
1. De maatschappelijke waarde van cultuur versterken;
2. De artistieke waarde van cultuur behouden;
3. Het economisch belang van cultuur versterken.

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP: "Voorzitter, vanavond nemen we een besluit over het uitvoeringsplan Cultuurvisie. Begin dit jaar hebben we u aangespoord concreter te worden. Welnu, dat heeft u gedaan. U maakt duidelijk dat u van koers wilt veranderen zonder de boel helemaal los te laten. Dat is nog best spannend, want naast faciliteren zijn we nu eenmaal ook een grote financierder. Gelukkig heeft u duidelijk gemaakt dat de portemonnee niet langer zonder voorwaarden geopend wordt. U bent voornemens nu echt beter regie te gaan voeren en dat lijkt ons niet alleen positief maar vooral ook noodzakelijk. De ommezwaai naar het sociale domein vinden wij creatief maar zeker niet onrealistisch. Laten we middels dit stuk Soest en Soesterberg verder verbinden met en door cultuur in de ruimste zin des woord. Voorzitter, alles overziend zien wij uit naar meetbare resultaten in de komende jaren. We zullen wat dat betreft de portefeuillehouder blijven bevragen. Met dit plan zetten wij als fractie het licht op groen. Samen aan de slag, iedereen doet mee! Wij wensen u succes met de uitvoering."

Deze cultuurvisie werd door de raad aangenomen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling RWA

In 2015 is uitvoerig gesproken over de koers van RWA/Amfors. De gekozen lijn wordt nu bevestigd via een voorstel om de huidige rechtsvorm van RWA (openbaar lichaam) om te vormen naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. Dit is een lichtere, beleidsarme rechtspersoon.
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gemeenschappelijke regeling aan te passen op de wijzigen in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het gaat hierbij om het opnemen van de bevoegdheid tot deelneming in andere rechtspersonen en het wijzigen van de termijnen voor het indienen van zienswijzen op de ontwerpbegroting

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP: "Wij zijn eigenlijk bezorgd over de hele RWA constructie. Wij zien de laatste jaren diverse problemen zonder echte oplossingen. Als het wijzigen van deze regeling bij zal dragen aan de hele constellatie, dan stemmen wij graag in. Wij zien dit als een bijdrage om de problemen te lijf te gaan."

Dit raadsvoorstel werd door de raad aangenomen.

Voorjaarsnota 2016

De Voorjaarsnota 2016 is een tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2016. Uit deze voorjaarsnota blijkt dat de uitvoering van de begroting 2016 tot een aantal financiële mee- en tegenvallers leidt, maar verder op koers ligt. De financiële mutaties in 2016 pakken per saldo nadelig uit. De doorwerking daarvan is zo’n € 20.000,- tot € 27.000,- structureel. Toch hebben alle jaarschijven van het financieel meerjarenperspectief 2016-2020 een positieve uitkomst. Voor 2016 staat de verwachte stand op € 347.000,- overschot aan het eind van het jaar.

De ChristenUnie-SGP raadsleden Pieter Stam en Harrie Dijkhuizen hebben zowel tijdens de Opiniërende raad op 31 mei als tijdens deze Besluitvormende Raad, bij het onderdeel Verkeer hun verbazing geuit over (de hoge kosten voor) het (vervolg)onderzoek van de stationsontwikkeling Soest-Zuid. De voorjaarsnota werd door de raad aangenomen.

Integriteit, gedragscodes en Gentle Agreement

De huidige gedragscode voor de leden van de gemeenteraad en de fractie-assistenten dateert van 2003. Naar aanleiding van 2 raadsbijeenkomsten over integriteit in het najaar van 2015 is een klein comité raadsleden (waar onder Harrie Dijkhuizen) aan de slag gegaan om de gedragscode te actualiseren. Daarnaast is ook een Gentle Agreement opgesteld.
Het Gentle Agreement is de vertaling van een gedeelde opvatting over goede samenwerking en omgangsvormen rond integriteit. De gedragscodes werden zonder discussie door de gemeenteraad aangenomen en aansluitend door de raadsleden en fractie-assistenten ondertekend.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslag 9 juni 2016 Soest'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.