Raadsverslag 21 april 2016

gesneden kerkstaat 11vrijdag 22 april 2016 09:06

Donderdag 21 april 2016 heeft de gemeenteraad van Soest vergaderd. De bestemmingsplannen Dr. De Voslaan, Nijverheidsweg 4-6 en Kerkstraat 11b zijn vastgesteld. Ook is besloten geen gelegenheid te geven om een speelautomatenhal in Soest te vestigen.

Bestemmingsplan Dr. De Voslaan
Op 23 juni 2011 heeft de raad besloten geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging voor het realiseren van een vrijstaande woning aan de Dr. De Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8. Ook op 24 januari 2013 heeft de raad besloten geen bestemmingsplanwijziging toe te staan voor het realiseren van de woning aan de Dr. De Voslaan nabij de nrs. 4, 6 en 8.
De gemeente is door de Raad van State twee keer in het ongelijk gesteld bij het besluit om geen medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanwijziging voor het realiseren van de vrijstaande woning aan de Dr. De Voslaan.
De tegenstanders van het bouwplan hebben vooral problemen met de maatvoering van de voorgestelde te realiseren woning en met een mogelijke kap van de bomen aan de westzijde van het perceel (Oranjehof). Uit de bomeneffect-analyse blijkt dat er gebouwd kan worden met in stand houding van de bomen.
Het college stelt voor om in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan voor het realiseren van de vrijstaande woning. In het nieuwe bestemmingsplan wordt voorgesteld de breedte van het gehele woonvlak te verkleinen met 1 meter
Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP: ‟We hebben tijdens de vorige vergaderingen al aangegeven bezwaren te hebben om in te stemmen met het bestemmingsplan en dus bouwen op het perceel aan de Dr. De Voslaan.
Voor onze fractie zijn de argumenten van ruimtelijke kwaliteit zoals aangegeven door bureau Rho nog steeds steekhoudend. Dit nog afgezien van het ontbreken van draagvlak en wisselende standpunten van de verschillende colleges. Het is al genoemd vanavond. Laten we hiervan leren. We moeten als overheid proberen consequent beleid te voeren.
Als we vanavond onze afweging maken dan stemmen wij niet in met dit bestemmingsplan aan de Dr. De Voslaan.”
Met uitzondering van de fracties van DSN, CU-SGP, GGS en Burgerbelangen stemde de raad in met het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan Soestdijkse Grachten vwb Nijverheidsweg 4 en 6
Op 12 februari 2014 heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan Soestdijkse Grachten voor wat betreft Nijverheidsweg 4 en 6. Tegen dit bestemmingsplan is de familie Bongers. in beroep gegaan. De Raad van State heeft vervolgens uitspraak gedaan en het besluit van de raad vernietigd op de onderdelen perceelsafscheiding en op de motivering voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen om voor de vernietigde bestemmingsplanonderdelen een nieuw plan vast te stellen.
Hiervoor is de gemeente een mediation traject gestart met als resultaat dat nu voorgesteld wordt om de oude rechten te herstellen (bestemming bedrijventerrein met functieaanduiding bedrijfswoning) en de mogelijkheid om het huidige gebruik van de woning voort te zetten zolang zij er zelf wonen (specifieke vorm van wonen – persoonsgebonden overgangsrecht). Ten aanzien van de perceelsafscheiding wordt voorgesteld de locatie er van te corrigeren en voorwaarden te verbinden aan de afmeting en de materiaalkeuze. Ten aanzien van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt geconcludeerd dat de gevelgeluidwering voldoet aan het Bouwbesluit en daarmee aanvaardbaar is.
Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP: ‟Voorzitter wij hadden ook gehoopt dat er nog een oplossing zou komen maar helaas.
Dat woningen niet op een bedrijventerrein horen heeft alles te maken met een goed woon- en leefklimaat voor burgers en daarmee samenhangend het gevaar van beperking van bedrijfsvoering van omliggende bedrijven.
Handhaving toepassen tegen het huidige gebruik als burgerwoning zou wel heel vervelend zijn voor de familie Bongers.
Dit overziende is het voor ons duidelijk dat het pand géén reguliere burgerwoning kan worden.
Rest ons dan herstel van de oude rechten de bestemming, "bedrijfswoning" en "specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht". Zo moet het dan maar.”
De gemeenteraad heeft met uitzondering van DSN ingestemd met dit bestemmingsplan dat de woning aan de Nijverheidsweg geen reguliere burgerwoning is maar dat de bewoners er zelf wel mogen blijven wonen.

Bestemmingsplan Kerkstraat 11B
De eigenaar van het perceel Kerkstraat 11B heeft een verzoek ingediend voor het wijzigen van de bestemming van het perceel van de functie wijkgebouw (van de PKN) naar de functie wonen. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.
Het gaat om de deel van de oude monumentale woning "de drie ringen". De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan.

Verordening speelautomatenhallen
Periodiek wordt aan de gemeente Soest gevraagd of het mogelijk is een speelautomatenhal te vestigen. Tot nu toe is daar altijd afwijzend op gereageerd, omdat Soest geen speelautomatenhallen verordening kent. Zo’n verordening is nodig om de burgemeester een vergunning te kunnen laten verlenen. Recent heeft een aanvrager gevraagd om de raad voor te stellen een verordening vast te stellen.
Het college heeft het onderwerp in een notitie speelautomatenhal uitgewerkt en stelt voor om geen verordening vast te stellen. Het college is van mening dat eventuele voordelen niet opwegen tegen de nadelen die een speelautomatenhal met zich meebrengt. Met name voor kwetsbare groepen kan de aanwezigheid van een speelautomatenhal leiden tot negatieve effecten (verslaving en schulden). In de directe omgeving van Soest is er voldoende aanbod van speelautomatenhallen. Een uitbreiding van dit aanbod binnen de gemeente Soest wordt niet als noodzakelijk gezien.
Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP: ‟De ChristenUnie-SGP ziet totaal geen voordelen om in Soest eventueel een speelautomatenhal te vestigen. De nadelen en risico’s die voor risicogroepen kunnen leiden tot verslaving en schulden met alle gevolgen van dien spreken voor zich.
Er wordt in Soest veel gedaan aan maatjeswerk en schuldhulpverlening. Het toestaan van speelautomaten zou wat ons betreft een verkeerd signaal zijn.
Wij zijn er dus vóór om géén Verordening speelautomatenhallen vast te stellen voor Soest en steunen het college.”
De gemeenteraad heeft unaniem besloten om geen mogelijkheid te bieden voor het vestigen van een speelautomatenhal in Soest.

Na 45 minuten kon de voorzitter deze korte besluitvormende raadsvergadering sluiten.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslag 21 april 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.