Raadsverslag 31 maart 2016

Winkelstraatwoensdag 06 april 2016 17:15

Op 31 maart werd een besluitvormende vergadering belegd.

Initiatiefvoorstel GGS (mobiele) muziektent van Weedestraat
De vraag was of de raad in kon stemmen met het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om het initiatiefvoorstel van GGS, over een muziekpaviljoen in de Van Weedestraat (op de plek van de omgewaaide Wilhelminalinde), nader uit te werken en de raad een voorstel te doen voor de wijze waarop beheer en programmering wordt gerealiseerd én welke financiële middelen nodig zijn om het plan daadwerkelijk uit te voeren.
Tijdens de Avond Samenleving bleek geen draagvlak bij omwonenden en winkeliers. Het Gilde is bereid om eventueel afspraken te maken over het verhuur van de oorspronkelijke mobiele muziektent.
Fractievoorzitter Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:
"Zojuist horen wij de trieste toon van GGS inzake het initiatiefvoorstel voor de muziektent. Jammer, want het idee was leuk en dat hebben veel collega's ook genoemd. Er is veel over gezegd en ook vanuit de samenleving is er geluisterd.
Jammer dat u een heel aantal raadsleden beticht van lippendienst. Daarmee geeft u uitdrukking van uw teleurstelling maar doet u ons inziens uw collega raadsleden ernstig tekort. Van ons mag worden verwacht dat we dit plan goed wegen en uit die weging kwamen onder andere de volgende zaken naar boven:
- Geen financieel voldragen plan,
- kans op overlast is aannemelijk tot groot,
- Er is geen steun van de winkeliers
- Er is tegenstand uit de omgeving.
- Wij zien geen rol voor de gemeente in deze kwestie.
Misschien zit er in de toekomst nog muziek in, maar voorlopig kan de knop naar links en zullen wij dit voorstel niet steunen."
Het voorstel voor een muziektent is door de gemeenteraad verworpen.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ) - Van Weedestraat
De ondernemersvereniging Winkelpromenade Soestdijk heeft de gemeente Soest opnieuw gevraagd een bedrijveninvesteringszone (BIZ) vast te stellen. De BIZ is een financieringsinstrument voor een ondernemersfonds, gebaseerd op de WOZ-waarde van niet-woningen. Door het invoeren van een BIZ kan een winkelgebied aantrekkelijker gemaakt worden. 
Om een BIZ in te kunnen stellen zijn er drie stappen te nemen: 
1. Een uitvoeringsovereenkomst tussen college en bestuur van een stichting BIZ (deze overeenkomst is reeds getekend op 21 januari 2016); 
2. Een positief doorlopen draagvlakmeting onder bijdrageplichtigen (in 2010 kon het initiatief niet tot uitvoering gebracht worden vanwege het ontbreken van draagvlak); 
3. Een door de raad vastgestelde BIZ-verordening. 
Raadslid Stam namens de ChristenUnie-SGP:

"Wij hebben tijdens de vorige vergaderingen al kritische opmerkingen gemaakt over het minimale vereiste draagvlak van ⅔ van de helft. We weten dat het een wettelijke regeling is, het zij zo.
Het principe van solidariteit spreekt ons wel aan. Allemaal profiteren en allemaal meebetalen.
De fractie van de ChristenUnie-SGP kan instemmen met de mogelijkheid tot het instellen van een BIZ. Wij stemmen vanavond in met deze verordening. De keuze om daadwerkelijk een BIZ in te stellen is aan de ondernemers zelf. Zij hebben het laatste woord bij de officiële democratische draagvlakpeiling. Wel vragen wij graag aandacht voor maatwerk voor speciale gevallen. Ik heb de wethouder vorige week horen zeggen dat hij dit luid en duidelijk bij de winkeliers zal melden, heel graag."
De BIZ is met uitzondering van het CDA door de gemeenteraad aangenomen.

Strategische agenda Sociaal Domein.
Fractievoorzitter Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:
"Zoals de vorige keer al gezegd vinden wij de agenda erg ambitieus en lijkt het college veel plannen te hebben.
Het plan ademt eveneens uit dat we als gemeente al behoorlijk aan de weg timmeren en dat het eigenlijk al best goed gaat.
Juist de berichtgeving in de kranten deze week, waarin de regio Utrecht slecht lijkt te scoren op klanttevredenheid, geeft ons extra te denken. Doen wij het echt zo goed zoals we het ons voor ogen krijgen of houden? We hopen het, maar weten het niet zeker.
Door dhr. Kramer van het CDA is vanavond al gezegd: “Bij twijfel steken we niet over”. Wij gaan dat vanavond echter toch doen, ondanks onze twijfel. We realiseren ons namelijk dat de sector aan het hervormen is en hiermee nog lang niet klaar is. Als we dicht op de processen blijven zitten en goed geïnformeerd blijven over deze transitie, geloven wij dat dit voorstel ons de komende jaren echt verder gaat brengen.
Over de amendementen van Groen Links hebben wij nog geen standpunt ingenomen. We zouden graag van de portefeuillehouder willen weten - breder, van het college - wat hij of zij er van vindt? Dat horen we graag eerst voordat wij er iets over zeggen.
Maar wat betreft het algehele voorstel heeft u onze conclusie kunnen horen, wij steken over.
Tot zover de eerste termijn."

De wethouder gaf aan dat de amendementen overbodig waren omdat dit al in het totaalpakket zit.
Daarop besloot de ChristenUnie-SGP de amendementen van Groen Links niet te steunen.
De Strategische agenda Sociaal Domein is met uitzondering van PvdA en GL aangenomen.

Cameratoezicht.
Fractievoorzitter Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:
"Tijden veranderen en het goede blijft niet altijd. Deze tijd vraagt om een stevige aanpak van overlast. We weten dat mobiele camera's daar een zeer doeltreffend middel voor zijn en stemmen daarom van harte in met de invoering van de inzet van mobiele camera's. Wat ons betreft kunnen ze morgen geplaatst worden."
De raad besloot unaniem tot de invoering van mobiele camera’s in Soest.

Na een goed uur sloot de voorzitter deze korte besluitvormende raadsvergadering.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslag 31 maart 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.