Raadsverslag 3 maart 2016

wieksloterwegmaandag 07 maart 2016 10:17

Donderdag 3 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Soest vergaderd. Het reglement van Orde is vastgesteld. Besloten is om de Wieksloterweg aan te pakken. De raad heeft ingestemd met de renovatie van 2 basisscholen en ten slotte is gediscussieerd over stand van zaken rondom opvang vluchtelingen.

Reconstructie Wieksloterweg
Raadslid Stam namens de ChristenUnie-SGP:
‟Vanavond nemen wij een besluit over de Wieksloterweg. Zowel 2 weken geleden als in december 2014 hebben wij aangeven de noodzaak te zien voor reconstructie van de Wieksloterweg.
Het is spijtig dat de provincie de helft blijkt te subsidiëren namelijk € 250.000,- in plaats van de eerder genoemde € 500.000,-.
Maar meer zit er niet blijkt uit de beantwoording op de door de SGP Statenfractie gestelde vragen, die we 2 weken geleden tijdens de vergadering binnen kregen.
<image006.jpg>Het gaat vooral om regulier onderhouden en voldoet daarmee niet aan een belangrijk criterium voor subsidie.
<image008.jpg>Rest ons dus een investering van totaal € 750.000,- met aftrek van de overschotten van zo’n € 350.000,-.
Tijdens de discussie zijn opmerkingen gemaakt over de vraag dat er mogelijk geen geld meer overblijft voor onderhoud van andere slechte wegen in Soest. Daarnaast zou de aanpak van de Wieksloterweg incidentenpolitiek zijn. We herhalen onze opmerking gemaakt tijdens de tussenevaluatie van het GVVP dat we op de hoogte gehouden wensen te worden van het Maatregelenpakket, het gaat om financiën en kaders die we moeten stellen.
Voorzitter, als de Wieksloterweg niet vernieuwd wordt dan vrezen wij incidenten.
Als ChristenUnie-SGP maken wij vanavond onze afweging over de Wieksloterweg.
Wij stemmen in met het raadsvoorstel. Wellicht valt de aanbesteding nog gunstig uit.”
Met uitzondering van GGS, GL en de PvdA heeft de gemeenteraad ingestemd met de reconstructie.

Duurzaam renoveren basisscholen De Buut en De Wegwijzer
Fractievoorzitter Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:
‟Graag wil ik beginnen met de opmerking te maken dat het, zoals de PvdA al opmerkte, verwarrend kan zijn als de wethouder vlak voor de besluitvorming met aanvullende informatie komt die van invloed zou kunnen zijn op de besluitvorming. In die zin kan ik me de opmerkingen van collega Baskaya voorstellen. Voor ons ligt een mooi plan, een ambitieus plan en een noodzakelijk plan voor onderwijs in Overhees. Wij hebben twee weken geleden een aantal vragen en opmerkingen gemaakt over ondermeer het borgen van de identiteit en een aansporing voor betere randvoorwaarden bij garanties. De wethouder heeft ons voldoende weten te overtuigen dat zij hier van doordrongen is en onze aanbevelingen mee zal nemen. Over de reactie op onze suggestie omtrent de verkeersveiligheid zijn wij eigenlijk wel wat verbaasd. Uit het debat van 18 februari bleek ons, en meerdere fracties, dat de wethouder een school gaat bouwen maar dat ze niet heeft nagedacht over de vraag hoe kleine kinderen veilig bij dit gebouw kunnen komen. Uit de beantwoording op onze vragen en suggestie hebben wij niet de indruk gekregen dat de wethouder daar iets mee gaat doen. Dat vinden wij erg jammer. Juist nu kun je in het totale plan nadenken over veilige toegankelijkheid of ontsluiting. We begrijpen dat u infrastructuur uit een andere pot wilt halen, maar in die pot zit geen geld, dus wordt het evenals bij veel andere scholen weer ouderwets onveilig. Dat is ons inziens een gemiste kans. Dat had wat ons betreft integraal bij de renovatie meegenomen moeten worden.

Verder begrijpen wij dat de schoolbesturen moeten bijdragen aan de verdere verduurzaming van dit plan. Het had wat ons betreft een beter signaal geweest als zij bijvoorbeeld de investering van de wissellokalen hadden betaald in plaats van het opleggen van betaling van zonnepanelen. Juist dergelijke zaken hadden voor ons als gemeente als een voorbeeld kunnen dienen. Eigenlijk begrijpen wij niet waarom u zulke kansen niet heeft benut. U wilt duurzaamheid uitstralen en spreekt er met verve over, maar neemt het niet of onvoldoende mee in de plannen.

Tot slot een verontrustende vraag naar aanleiding van de laatste mail van de wethouder over het eigendomsrecht. U schrijft in uw mail aan de raad (d.d. dinsdag 2 maart) dat het nieuwe schoolgebouw, ter waarde van zeker 2.5 miljoen, eigendom wordt van de schoolbesturen. Nu hebben wij aan de overkant van het gemeentehuis ook een heel mooi pand staan dat destijds voor 1 gulden in eigendom van de eigenaar is gesteld. Nu het gebouw leeg is komen te staan wordt het verkocht en staat de gemeente met lege handen.
Zouden we met de door u genoemde en misschien wel lang gehanteerde constructie, niet in een zelfde situatie verzeild kunnen raken? De VVD deed al suggesties voor toekomstige leegstand. Maar, hebben wij daar straks nog iets over te zeggen? Graag daarop nog een heldere reactie.

In de tweede termijn:
‟Uw antwoorden geven ons voldoende vertrouwen om in te stemmen met dit mooie, ambitieuze en noodzakelijk plan.”

De gemeenteraad stemde unaniem met het voorstel in.

De stand van zaken opvang vluchtelingen (opinierend).
Fractievoorzitter Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:
‟Het hele onderwerp opvang asielzoekers is een kwetsbaar en emotioneel gebeuren. Het is een onderwerp waarin volgens ons de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid van groot belang is. Die zorgvuldigheid wordt regelmatig onder druk gezet door emotie. We willen snel en, volgens de PvdA, liefst grootschalige opvang.
Voorzitter, in september hebben er hier in dit huis ‘s avonds heel veel verontruste burgers gezeten en geheel volgens de democratie hebben wij toen besloten dat wij naar kleinschalige opvang voor statushouders gaan zoeken. De opmerking van dhr. Suna tegen ons (destijds ingediend en ook aangenomen) amendement waarmee we de zaak volgens hem zouden vertragen en niet willen meewerken, verwerpen wij dan ook met klem. Wij complimenteren het college juist met de voortgang en de zorgvuldigheid.
Zoals al genoemd werd lijkt het COA in haar eisenpakket te draaien en milder te worden als het gaat om eisen voor kleinschaliger opvang.
Voorzitter, in het leven geldt, je stuurt of je wordt gestuurd. Wij zijn blij dat we als gemeenteraad willen sturen en zelf willen bepalen hoe wij de opvang van statushouders invulling willen geven. Dat zijn we ook verplicht naar al die burgers in onze gemeente die ook op wachtlijsten staan en ook graag huisvesting willen. Daar moet balans in zijn en wij zien die balans duidelijk terug in de notitie die we vanavond bespreken.

We zien door allerlei oorzaken de publieke opinie veranderen maar ook, of misschien wel daardoor, verandert de politieke opinie! Laten wij daarom gewoon doorgaan met de koers die wij als gemeente willen varen in deze kwestie. Goede kleinschalige opvang organiseren naar de wensen van de gemeente en niet zozeer naar de eisen van het COA. Zoals gezegd, die zorgvuldigheid en balans zijn we naar onze inwoners toe verplicht.

Wij spreken dan ook de wens uit dat het college voortvarend doorgaat op de ingeslagen weg. En als dat nog even tijd nodig heeft, dan is dat zo. Als deze tijd ons een goede inbedding, draagvlak en borging in onze samenleving oplevert, dan mogen we ons die tijd best gunnen.”

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslag 3 maart 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.