Verslag Raadsvergadering 18 februari 2016

wieksloterwegzaterdag 27 februari 2016 11:48

Donderdagavond 18 februari kwam de gemeenteraad bijeen voor een opiniërende raadsvergadering over Duurzame renovatie basisscholen de Buut en de Wegwijzer en Uitvoering Wieksloterweg.

Duurzame renovatie deBuut en de Wegwijzer.

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:
‟Voorzitter, vanavond bespreken we de plannen rondom de duurzame renovatie van twee Soester basisscholen, deBuut en de Wegwijzer. Het eerder genomen besluit tot deze variant had onze instemming en dat heeft het nog steeds. En we willen het bij voorbaat hebben gezegd, duurzaam renoveren vinden we in deze situatie een uitstekend plan. Vanavond bespreken we de meer inhoudelijke kant van deze exercitie en daarover hebben we nog wel wat vragen en opmerkingen.
Waarom laat u het schoolbestuur zelf de aanbesteding doen? Scholen zijn gespecialiseerd in onderwijs en zijn geen bouwbedrijven of aannemers. Waarom zadelt u hiermee de schoolbesturen op die hier naar alle waarschijnlijkheid geen of onvoldoende ervaring mee hebben? Waarom neemt u niet zelf hierin het voortouw en neemt u de besturen hierin mee, in plaats van andersom? We houden dan immers meteen de regie.
Positief dat u de scholen samenbrengt en zelfs wissellokalen ontwerpt. Ook over een gezamenlijk schoolplein bent u in gesprek. Bedenk wel dat het twee aparte scholen zijn met ieder z'n eigen identiteit en visie op onderwijs. Borg dat de identiteit van de scholen niet verloren gaat door al te veel vermenging in ontwerpplannen. Samenwerken ja, maar vermenging identiteit, nee. Een katholieke school is net even wat anders dan een openbare school. Kunt u ons uitleggen hoe u de borging van identiteit voor u ziet? Bent u met ons van mening dat hier goed over nagedacht moet worden in het ontwerpplan?
Waar wij ook heel benieuwd naar zijn, zijn de aanpassingen die u voor ogen heeft in relatie tot de (verkeers)veiligheid rondom het halen en brengen van kinderen met auto's. Wat zijn uw voornemens hierin? Het is echt van vóór 2000 om je jonge kroost alleen met de fiets of lopend naar school te brengen. Veel jonge moeders en vaders zijn op doorreis als ze hun kroost naar school brengen. Gaat u Kiss en Ride stroken aanleggen? Komt u met een Mc-drive-achtige inpassing om verkeersstromen te reguleren? Dat is inspelen op veiligheid wat ons betreft maar we lezen er helaas niets over.”

De wethouder gaf aan dat eigen identiteit van scholen voorop staat. Ook zegde ze toe de verkeerssituatie mee te nemen bij de renovatie van beide basisscholen. D.V. 3 maart zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Uitvoering reconstructie Wieksloterweg
Op 18 december 2014 heeft de raad besloten een krediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de Wieksloterweg in 2015. Omdat de Wieksloterweg een fietsroute betreft zou 50% van de kosten gesubsidieerd kunnen worden door de Provincie Utrecht. Voorwaarde hierbij was echter wel dat de gemeente moest kunnen waarborgen dat er geld beschikbaar gesteld werd voor de aanpak van deze weg. Het beschikbaar stellen van een krediet van € 1 miljoen voorzag hierin. Wethouder Van Berkel deed de toezegging om het voorstel opnieuw aan de raad voor te leggen indien de Provincie Utrecht niet de helft van de reconstructiekosten zou subsidiëren. Dit is nu het geval.
Bij de besluitvorming in december 2014 was dus € 5 ton co-financiering voorzien.
Vanwege een aanscherping van de subsidievoorwaarden subsidieert de Provincie Utrecht maar € 250.000.
Dankzij meevallers op diverse onderhoudsprojecten ziet het college mogelijkheden om € 150.000 extra uit de Reserve Onderhoud Wegen te reserveren. Resteert nog een bedrag van € 1 ton wat uit het krediet voor de Wieksloterweg bekostigd kan worden.
Dit betekent dat naar verwachting in totaal € 600.000 (in plaats van € 500.000) bekostigd zal worden uit het krediet voor de reconstructie van de Wieksloterweg.
Aanvankelijk leek de provincie € 200.000,- subsidie te willen verlenen.
In contacten tussen de ChristenUnie-SGP Soest en de SGP Statenfractie is de Wieksloterweg aan de orde geweest en heeft de SGP Statenfractie schriftelijke vragen gesteld aan de gedeputeerde van de provincie Utrecht over de hoogte van de subsidie.

Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP:
‟In december 2014 hebben wij als raad ook al over de Wieksloterweg gesproken. Toen hebben wij al aangegeven geschrokken te zijn van de hoge kosten voor de reconstructie. Evenwel hebben wij ingestemd omdat wij de noodzaak gewoon zien om die weg aan te pakken. In 2014 was die weg slecht en deze is alleen nog maar slechter geworden. Ik heb hier op mijn iPad nog wat foto’s staan van die slechte plekken en wij zien absoluut de noodzaak om die weg te voorzien van nieuw asfalt. Wettelijk zijn we dat ook verplicht als gemeente Soest en als wegbeheerder om de wegen goed te onderhouden.
Wij hebben in het raadstuk gezien dat er € 150.000,- is overgebleven uit de Reserve Onderhoud Wegen. Bedankt voor de beantwoording van onze technische vragen via het vragenforum.
Het is ons duidelijk dat de overschotten van Nieuwerhoekplein en Van Weedestraat 1 en 2 in die € 600.000,- zitten die we moeten investeren. Hopelijk valt de aanbesteding van de Wieksloterweg gunstig uit. Rest ons nog de vraag over de subsidie van de provincie. Hoe hard is die toezegging van € 250.000,-?
Wij hebben contact gehad met de SGP Statenfractie in Utrecht en van hen begrepen dat er nog steeds geen antwoord is gekomen op de door hen gestelde schriftelijke vragen over de hoogte van de provinciale subsidie. Ook is hun niets bekend dat de subsidievoorwaarden aangepast zouden zijn. Kortom, hoe definitief is die toegezegde grens van die subsidie van € 250.000,- i.p.v. die € 500.000,-?”

Even daarna kreeg Pieter Stam via de SGP Statenfractie een mail doorgestuurd met de beantwoording van de vragen over de provinciale subsidie…
Er was discussie over investering in de Wieksloterweg. Is er straks geen geld meer voor andere wegen die aangepakt moeten worden? Men wil graag eerst een totaaloverzicht voor de investeringen in wegen in Soest. De wethouder gaf aan dat er geen weg zo slecht is als de Wieksloterweg en dat het totaaloverzicht hier voor niet perse nodig zou zijn.

In de tweede termijn:

‟De wethouder heeft mij net nog geen antwoord gegeven op de vraag over de grens van de hoogte van de subsidie van de provincie. Maar dat geeft in dit geval niet. Volgens mij hebben ze in het provinciehuis mee zitten luisteren want ik kreeg zojuist via de mail de beantwoording van de vragen doorgestuurd….. Ik zal het straks delen met de raad maar als ik heel snel lees is het belangrijkste punt dat het vooral regulier onderhoud is en dat het daarom aan het belangrijkste criterium voor subsidie (van 50%) niet voldoet.”
De wethouder bedankte voor het bericht en sprak haar waardering uit voor de inzet bij de provincie.
D.V. 3 maart zal de gemeenteraad een besluit nemen over uitvoering van de Wieksloterweg.

Labels

« Terug

Reacties op 'Verslag Raadsvergadering 18 februari 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.