Raadsverslag 4 februari 2016

hondendinsdag 09 februari 2016 22:42

Afgelopen donderdag is in de raad een aantal besluiten genomen over gevaarlijke honden, duurzaamheid, volkshuisvesting en verkeer en vervoer in Soest. U leest in het verslag over de visie van onze fractie en het verloop van de stemmingen.

Beleidsregels gevaarlijke honden.

Fractievoorzitter Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP: Voorzitter, zoals vorige week al betoogd, wij zijn blij met dit nieuwe beleid. We zijn blij dat we hondenbezitters kunnen aanpakken en regels hebben vervat om bijtgrage honden weer in het gareel te krijgen. We zijn blij dat u daarin heldere voorstellen en maatregelen heeft verwoord. We hebben nog geen antwoord ontvangen op onze vraag aangaande de bevoegdheid van de burgermeester buiten de gemeentegrenzen. Vaak is geen bericht goed bericht, daar gaan we in deze situatie dan maar van uit. Onze aanpassingswensen die wij vanuit de fractie van de ChristenUnie-SGP hadden zijn opgenomen in de motie. Wij stemmen in met dit voorstel en spreken tegelijk de hoop uit dat het zelden uit de kast hoeft te worden gehaald omdat bijtincidenten ook echt incidenten zullen blijven.”

De Beleidsregels gevaarlijke honden zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Startnotitie Evenementenbeleid

Fractievoorzitter Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP: Vorige week hebben wij u en de raad voorgelegd waarom wij van mening zijn dat nieuw integraal evenementenbeleid in onze gemeente niet aan de orde zou hoeven zijn. Wij hebben daarin aangegeven, en de portefeuillehouder beaamde dit, dat wij in Soest geen C-evenementen kennen. Evenementen van een dergelijke orde zouden wat ons betreft reden voor nieuw beleid kunnen zijn, maar we hebben ze niet. De B-evenementen zoals wij die kennen, zijn veilig voor zover wij daar zicht op hebben en kennis van dragen. Nieuw evenementenbeleid vraagt om een keuze voor extra veiligheid. De fractie van ChristenUnie-SGP zou niet de suggestie willen wekken aan veiligheid of veiligheidseisen te willen tornen. Integendeel. Wij denken echter dat de doelstellingen die u wilt bereiken met dit nieuwe beleid, al geruime tijd gehaald zijn. U bent zich toch wel bewust van uw reeds in het verleden behaalde resultaten? Of geven die geen garantie voor de toekomst? Als dat laatste zo is, dan zijn we uiteraard voorstander van nieuw te formuleren beleid. Maar wij hebben het goed voor elkaar. Lees daarover de tekst in het voorstel. Ik citeer:  "Procesaanpak. Zoals eerder al aangegeven willen we het evenementenbeleid in een open discussie met alle betrokken partijen tot stand laten komen. Dit proces kan relatief snel worden voltrokken, omdat er binnen de gemeentelijke organisatie zelf al afstemming over het evenementenbeleid heeft plaatsgevonden. Ook liggen veel zaken al vast in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, handreikingen van de Veiligheidsregio Utrecht en/of afspraken met de politie over de evenementenkalender. De ruimte om bepaalde keuzes te maken is om die reden ingeperkt." Einde citaat. 

Voorzitter, zoals gezegd, als er al veel goede afspraken zijn gemaakt met alle betrokken partijen en wij in Soest geen situaties kennen die om nieuw nationaal beleid vragen, waarom zouden we het dan doen? We worden, zoals uit het citaat al blijkt, alleen maar ingeperkt. Gezien het feit dat een grote meerderheid voor dit nieuwe plan is, zal het er vast gaan komen, in welke vorm dan ook. Wij denken dat wij bij 95% van alle evenementen de zaken goed voor elkaar hebben. Wellicht dat de portefeuillehouder daar nog iets op zou willen zeggen. Hoe dan ook, de toekomst zal het leren. En, met de keus om nieuw beleid te maken is er straks vast weer ruimte voor ons als raad om vragen te stellen en kanttekeningen te plaatsen.  En dat zullen wij dan naar alle waarschijnlijkheid wel weer doen als het ons te zijner tijd wordt aangeboden.

In de tweede termijn liet de ChristenUnie-SGP zich overtuigen door de burgemeester dat wij er als gemeente niet onderuit komen om een evenementenbeleid vast te stellen en stemde met alle andere fracties in met deze startnotitie.

Gemeentelijk Duurzaamheidsplan.

Raadslid Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP: Als ChristenUnie-SGP kunnen wij instemmen met het gemeentelijk Duurzaamheidsplan. Als wij ergens zuinig mee moeten omgaan dan is het wel met de natuur, met de aarde en met de schepping die wij van God onze Schepper gekregen hebben en waar wij verantwoordelijk voor zijn. Wij zijn verantwoordelijk als rentmeester ook ten opzichte van toekomstige generaties. In het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan staan veel goede doelen, het is al genoeg genoemd vanavond. Wij zien de rol van ons als plaatselijke overheid vooral ondersteunend, stimulerend en faciliterend richting de burgers van Soest, haar partners en de organisaties. Een enkele kritische opmerking over Co2 neutraal, maar dan door geldelijke compensatie. Dat is wel een enigszins creatieve oplossing om zó Co2 neutraal te zijn om daaraan te kunnen voldoen. Maar voorzitter, wij zeggen: Laten wij met al deze dingen aan de slag gaan. Een beter milieu begint bij onszelf en dat moeten we samen doen.”

Het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Volkshuisvestelijke Norm

Raadslid Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP: Wij hebben vorige week al aangegeven dat wij niet zo enthousiast zijn over het volledig afschaffen van de Volkshuisvestelijke Norm in Soest. We hebben toen ook de suggestie gedaan om de ondergrens op 10 woningen te stellen om de marktfrustratie voor kleinere ontwikkelingen en voor kleinere projecten wat meer tegen te gaan. De meerderheid van de raad bleek toch die 40% niet zozeer als meerwaarde te zien omdat er weinig of in ieder geval té weinig sociaal gebouwd is. Er is ook minder sociaal gebouwd dan gehoopt en verwacht. Het heeft te weinig opgeleverd maar wel iets. Wij zijn mede-indiener van het amendement van de PvdA om toch een handreiking te doen om de ondergrens op 10 woningen stellen in plaats van de huidige 5.”

Het amendement werd verworpen. Bij de stemming maakte de ChristenUnie-SGP een voorbehoud bij de eerste twee beslispunten van het raadsvoorstel, nl. de volkshuisvestelijke norm af te schaffen voor woningbouwontwikkelingen in de kern Soest en de volkshuisvestelijke norm te handhaven voor de kern Soesterberg vanaf een ondergrens van 10 woningen. De ChristenUnie-SGP was dus voorstander van 20% verplicht sociaal bouwen bij projecten vanaf 10 woningen.

Tussenevaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Raadslid Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP: Het is duidelijk dat we nu de tering naar de nering moeten zetten en de ambities en doelen bij moeten stellen en dat het maatregelenpakket aangepast moet worden. Dit maatregelenpakket zien we met belangstelling tegemoet. De conclusie van het GVVP is dat er vooral incidentenmanagement is geweest en dat is denk ik een eerlijke conclusie. De aanbeveling om weer van incidentenmanagement (reageren op incidenten) naar risicomanagement (risico's van te voren inschatten) te gaan is dan ook echt een aanbeveling. Wij kunnen instemmen met de conclusies en wij kunnen instemmen met de aanbevelingen.”

De tussenevaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Om 22.15 uur sloot de voorzitter deze eerste besluitvormende raadsvergadering van 2016.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslag 4 februari 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.