Raadsverslag 28 januari 2016

plaatje_duurzaamheidzaterdag 30 januari 2016 21:55

Donderdagavond 28 januari kwam de gemeenteraad bijeen voor een opiniërende raadsvergadering over: Discussienota deregulering, Beleidsregels gevaarlijke honden, Startnotitie evenementenbeleid, Definitieve vaststelling OZB-tarieven 2016, Gemeentelijk duurzaamheidsplan 2016-2020, Volkshuisvestelijke norm, Tussenevaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht.
Het werd een lange avond die tot 0.00 uur duurde.

Hieronder enkele bijdragen van de ChristenUnie-SGP fractie over een aantal onderwerpen.

Deregulering, APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Soest

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:
‘’Regels hebben we in ieder samenleving nodig. Daar waar mensen samen wonen en of werken is het helaas nodig afspraken met elkaar te maken. Ieder mens is anders, verschillend en daardoor uniek. Door deze unieke situatie denken we anders en werken we anders. Toch willen we in harmonie met elkaar leven. Hoe doe je dat?
Leven en laten leven is een mooie uitspraak, maar het zal je maar overkomen dat je woongenot of veiligheid ernstig ondermijnd wordt omdat anderen er andere leefregels op na houden. 
Regels hebben dus een duidelijke functie en zijn wat ons betreft ook nodig. 
Normen en waarden bepalen in grote lijnen ons dagelijks leven. Maar juist normen en waarden staan de laatste jaren te trillen en zijn onderhevig aan invloeden van buitenaf en van binnenuit. Mensen bepalen de cultuur. En juist door de schommelingen van mensen vanuit allerlei achtergronden, schommelen ook onze waarden en normen, of we dat nu willen of niet. Daarmee komen we ook weer terug bij regelgeving binnen een samenleving.
Onze inspreekster, mevr. Van de Wielen (
over de Massagesalon), is hier ook niet voor niets. Ze verwacht van ons regulering van de regels. Regels die haar en de buurt beschermen. De APV is ervoor de leefbaarheid te bevorderen. Dat is en blijft wat ons betref ook de gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Wat ons betreft is een APV een uitstekend instrument voor maatwerk binnen onze gemeente. Maatwerk is wat dat betreft dan ook het sleutelwoord. Alles wat we kunnen standaardiseren zou misschien wel uit een APV kunnen. Maak wat ons betreft dan ook een duidelijk onderscheid tussen procedurele zaken en inhoudelijke beleidsaspecten.
Zet vooral in op deregulering op de meest aangevraagde APV-producten waarbij de gemeente toch eenduidig optreedt. Maak daar algemene regels voor.  Ga alleen bij uitzonderingen naar maatwerk en behoud dat in de APV.”

Beleidsregels gevaarlijke honden

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:

‟Het is goed om hernieuwd beleid en regels opgesteld te hebben ten aanzien van honden die graag een hapje buiten het bord doen. Je zal maar gebeten worden of je dierbare huisdier wordt aangevallen en verwond door andermans hond. We zijn blij dat er nu heldere regels zijn met uiterste bevoegdheid om honden in beslag te nemen en bij uitzondering zelfs te kunnen laten inslapen. U zult begrijpen dat wij dit een maatregel vinden waarvan wij hopen dat die niet gebruikt hoeft te worden, maar goed dat er wel de bevoegdheid is. Over die bevoegdheid hebben wij toch nog wel een vraag. In dit nieuwe stuk gaan wij uit van Soester hondenbezitters. Eigenaren die ingezetene van onze gemeente zijn. In die hoedanigheid heeft de burgemeester de bevoegdheid op basis van deze regelgeving, in te grijpen. Maar wat als de eigenaar niet in onze gemeente woont maar zijn hond door een uitlaat-bedrijf in onze gemeente laat lopen? Heeft u dan nog bevoegdheid om op te treden? Wij denken van niet. Kunt u ons daar over informeren?

Tot slot vragen wij u aandacht voor het onderscheid dat is aangebracht in bijtincidenten. De fractie van ChristenUnie-SGP is benieuwd waarom bij het tweede punt de term 'persoon' niet wordt genoemd? Waar val ik onder als ik word gebeten door een herdershond die ik met veel pijn en moeite na een eerste beet met niet al te veel letsel van mij af kan houden? Wij vragen ons af of ook in het kopje lichte bijtincident de term 'persoon' toegevoegd moet worden. Wij vinden van wel en horen hierover graag de mening van de portefeuillehouder.”

De portefeuillehouder heeft aangegeven juridisch e.e.a. nog na te kijken.

Startnotitie evenementenbeleid,

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:
‟Zojuist hebben we gesproken over deregulering. Nu spreken we over nieuw evenementenbeleid. Als ik de startnotitie zo zie dan kun je daar natuurlijk niet tegen zijn. Heldere regelgeving die voor ieder gelijk moet zijn. Aan de andere kant komt dit ook weer voort uit incidenten die niet te voorkomen zijn. Het monstertruck-drama is ondermeer de grondslag voor hernieuwd evenementenbeleid in het hele land. Is Soest nu zo'n groot dorp dat we daarvoor landelijk vastgestelde regels nodig hebben om een feestje te bouwen? Wat ons betreft volstrekt niet. In de stukken wordt gesproken over zogeheten A,B en C categorie evenementen. 

De A-evenementen zijn veruit de grootste schatten wij in. De kleine buurtfeestjes en straatbarbecues. De B-evenementen zijn voor Soest de evenementen zoals de Gildefeesten, Koningsdag of de oude Ambachtenmarkt. Allemaal niet zo spectaculair dat hiervoor nieuw beleid geschreven zou moeten worden. C-evenementen met bezoekersaantallen boven de 10.000 per avond kent Soest niet. Daarvoor hoeven wij dus geen beleidswijziging te maken.

De veronderstelling dat we in Soest evenementen hebben die jaarlijks 20.000 bezoekers of meer trekken zijn vertekend. U bedoelt hier onder meer de Gildefeesten die meerdaags zijn. Dat cumulatie is geeft dus een vertekend beeld.
Over het algemeen zijn wij de mening toebedeeld dat we het in Soest prima voor elkaar hebben met ervaren ambtenaren, gedreven politiemensen en betrokken ondernemers. Voor Soest zou nieuw evenementenbeleid geen nieuwe dingen opleveren is onze verwachting, sterker, we worden gebonden aan starre regels van bijvoorbeeld de VRU waar wij in Soest best zonder kunnen. Flexibiliteit, waarover collega Baskaya zojuist sprak, wordt hiermee steeds verder teruggedrongen. Ook de soepelheid waar D66 voor pleit zal hierdoor in hoge mate verdwijnen. Wat ons betreft zien wij voorlopig geen aanleiding om het huidige beleid te veranderen. Wellicht brengt de discussie ons hierover nog op andere gedachten. Niet voor niets is dit een opiniërende raadsbeslaging.”

Gemeentelijk Duurzaamheidsplan

Hans Balfoort namens de ChristenUnie-SGP:

In het voorjaar van 2015 hebben we in dit huis een aantal keer vergaderd over duurzaamheid. Vanavond aan de orde van de behandeling het gemeentelijk duurzaamheidsplan 2016-2020. Laat ik de verantwoordelijken allereerst complimenteren met het geleverde werk. Een over het algemeen deugdelijk plan, wat ons de komende jaren zeker bezig gaat houden. De ChristenUnie-SGP is er van overtuigd dat de aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. Dit zijn noties waarop de ChristenUnie-SGP aangesproken kan en mag worden. Bouwen en bewaren is als opdracht allereerst aan ieder mens persoonlijk gegeven. Goed rentmeesterschap begint dus bij burgers en bedrijfsleven, níet bij de overheid! Dat betekent in beginsel een terughoudende opstelling van de overheid. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om duidelijke kaders te stellen en goede initiatieven te faciliteren. We kunnen ons dan ook goed vinden in de volgende passage uit het raadsbesluit: veel projecten uit het GDP worden uitgevoerd door organisaties en partners uit de samenleving.  De gemeentelijke rol beperkt zich dan tot ondersteunen, stimuleren en faciliteren. Einde citaat. Enkele van de voor onze fractie meest aansprekende projecten die gefaciliteerd worden zijn het verduurzamen van de afvalstroom, het voortzetten van de duurzaamheidslening, het afkoppelen van hemelwater en het inzetten op mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen. Stuk voor stuk elementen die in ons verkiezingsprogramma staan. Wel is onze fractie kritisch op het onderdeel Co2. Co2 neutraal door geldelijke compensatie is wat ons betreft niet de geëigende weg. Vraag aan het college of ook gedacht is aan de houtchipkachel, die ons warme voeten bezorgt, maar tegelijkertijd grote hoeveelheden Co2 uitstoot. Zorgt deze kachel ervoor dat er meer Co2 gecompenseerd zal moeten worden? Ook zijn sommige ambities uit het GDP niet echt hoog gegrepen, maar des te meer vertrouwen we erop dat de doelstellingen worden gehaald.”

Volkshuisvestelijke Norm

Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP:

Wij zijn als ChristenUnie-SGP toch wat minder enthousiast dan een aantal voorgaande sprekers over het volledig afschaffen van de Volkshuisvestelijke Norm in Soest. Er wordt voorgesteld zowel het toepassingsbereik als het drempelbedrag te wijzigen. Als ik mij goed herinner is er tijdens de Avond Samenleving door de deskundigen gezegd dat niet zozeer de norm het probleem was maar meer het normbedrag. Waarom in Soest dan ook niet de ondergrens vast te stellen op 10 woningen? (Als minimum aantal waarop de norm toegepast moet worden.) Dan heb je toch wat minder last van nadelige gevolgen op kleine locaties. Er wordt gesteld dat er voor de markt wordt gebouwd en dat de locatie bepaald wat er gebouwd gaat worden. Voor een deel is dat natuurlijk waar, maar… wat betreft de vraag wat er gebouwd gaat worden, voor een ontwikkelaar is de winst leidend. (En dat is ook terecht, daar is hij ondernemer voor.) Met het afschaffen van deze norm bestaat het risico dat er niet meer sociaal gebouwd gaat worden. Kortom als we dit gaan afschaffen zijn we toch ons instrument kwijt en daar hebben we toch wel bezwaar tegen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslag 28 januari 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.