Raadsverslagen juli 2017

maandag 14 augustus 2017 21:11

Hierbij treft u een verslag aan van de bijdragen van de fractie ChristenUnie-SGP tijdens de Opiniërende en Besluitvormende Raadsvergadering van respectievelijk 22 en 29 juni jl. De afgelopen raadsvergaderingen stonden in het teken van de kadernota voor de aankomende begroting, enkele besluiten op het gebied van openbare ruimte en groen, en een deelbesluit dat ziet op het verkeersplan Soest-Zuid. De komende weken is de Raad met zomerreces, er zijn dan ook geen vergaderingen gepland.

  • Onderzoek Energielandschappen Soest

De gemeenteraad heeft begin 2016 het Duurzaamheidsplan 2016 – 2020 vastgesteld. Onderdeel hiervan is het Onderzoek Energielandschappen met als doelstelling 20% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken op de eigen gemeentegrond. Deze doelstelling heeft zowel economisch als ruimtelijk impact op de gemeenschap. Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), heeft het onderzoek, de presentatie hiervan en de consultatie van stakeholders en meedenkbijeenkomst uitgevoerd. Doel van het onderzoek Energielandschap was om met elkaar open en objectief te bekijken wat de klimaatopgave van Soest betekent en een helder beeld te krijgen wat het behelst om hier invulling aan te geven binnen de gemeentegrenzen van Soest.

Het onderzoek naar de Energielandschappen is afgerond. De doelstellingen van het onderzoek zijn de volgende:

1. Een bijdrage leveren aan de energietransitie en lokaal klimaatbeleid

  • Met dit rapport is onderzocht hoe de gemeente Soest invulling kan geven aan energieopwekking binnen de gemeentegrenzen om daarmee een bijdrage te leveren aan CO2 reductie en de transitie van fossiele energie naar duurzame energie.

2.a Na afweging zijn 33 technieken, landschappelijk op een redelijke wijze in te passen.

  • Er is een afweging gemaakt op grond van technische, financiële en ruimtelijke argumenten en een draagvlaktoets. 33 technieken, staan na de afweging bovenaan en boven de streep in het afwegingskader ‘de ladder van wenselijkheid’ (rapport pagina 16 en 17). Deze technieken kunnen gezamenlijk zorgen voor circa 30% van het totale geschatte energiegebruik in Soest in 2030. Dit ligt 1,5 keer hoger dan de ambitie van de gemeente, maar gezien het feit dat er technieken zullen afvallen is het aan te bevelen om hier rekening mee te houden.

2.b Voorwaarden scheppen voor energieopwekking in ruimtelijke planvorming.

  • Om deze kansrijke technieken voor energieopwekking mogelijk te maken, moet dit mogelijk zijn/gemaakt worden binnen ruimtelijke plannen. De doelstelling om 20% van de energiebehoefte via de genoemde technieken in 2030 duurzaam op eigen grondgebied op te wekken, wordt een bouwsteen bij de omgevingsvisie.

Hans Balfoort:
"Een aantal in de toekomst te nemen maatregelen om het voorstel energielandschappen uit te voeren, zullen pijn doen. Landschappelijke pijn weliswaar, maar ook deze pijn zal door veel van onze inwoners en bezoekers van onze mooie gemeente gevoeld worden.
Wij stemmen in met de doelstelling om 20% duurzame energie op te wekken, het liefst op eigen grondgebied. Wel geeft onze fractie nogmaals aan dat die doelstelling voor wat betreft het ‘eigen grondgebied’ niet onwrikbaar is, omdat wij de voorkeur blijven geven aan een regionale aanpak, in samenwerking met zo veel mogelijk omliggende gemeenten.
Met de instemming voor dit plan, leggen we ons uitdrukkelijk niet vast op de in het onderzoek genoemde maatregelen zelf. Uiteindelijk zullen bijna alle uitvoeringsmaatregelen ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Wij maken dan ook hierbij het voorbehoud om bij elke voorgestelde maatregel een belangenafweging te maken, en dat onze instemming voor de uitvoeringsmaatregelen niet bij voorbaat vast staat."  


De voltallige raad, met uitzondering van de twee lokale groene partijen, stemden in met het voorstel.


  • Verkeersplan Soest-Zuid: opheffen spitsafsluiting Foekenlaan en afslagverbod naar de Bartolottilaan

In december 2016 is via een amendement bij het onderwerp Verkeersplan Soest-Zuid besloten de openstelling van de Foekenlaan en het opheffen van het afslagverbod naar de Bartolottilaan als korte termijn maatregel te onderzoeken. Meegegeven uitgangspunten bij het onderzoek zijn:
- op basis van verkeerscijfers 2016;
- zodanige doorstroming dat de kosten gedekt kunnen worden uit een door de overheid ter beschikking gestelde budget, onder de naam van het project VERDER;
- de hoeveelheid verkeer mag niet groter worden dan 5.500 motorvoertuigen per etmaal.

Uit onderzoek blijkt dat er een zodanige doorstroming ontstaat dat de kosten gedekt kunnen worden uit het landelijke project VERDER. De geprognotiseerde aantallen motorvoertuigen zijn:
- Foekenlaan stijgt van 1.180 naar 1.650 per etmaal;
- Bartolottilaan stijgt van 1.080 naar 2.445 per etmaal.

Deze aantallen blijven ruim onder de 5.500, de maximale hoeveelheid verkeersbewegingen voor een woonstraat.,T.b.v. het vergroten van de verkeersveiligheid zullen de Bartolottilaan, Van Beuningenlaan, Foekenlaan en Den Blieklaan heringericht worden en zullen verkeersmaatregelen getroffen worden op de Hildebrandlaan, Den Blieklaan en Gentiaanlaan en omgeving. De totale kosten worden geraamd op
€ 2.065.000, te dekken uit de gelden van het project VERDER.
 
Hans Balfoort:
"Op 1 december 2016 heeft ook de fractie van de ChristenUnie-SGP aangegeven waarom de toentertijd voorgestelde integrale aanpak van de wijk Soest-Zuid onze instemming kreeg. Dit was om de voorgestelde maatregelen niet alleen door te rekenen met de nieuwe landelijke verkeerscijfers en het nieuw opgestelde landelijke verkeersmodel, maar ook met een nog op te stellen regionaal model. Juist de aandachtspunten van zorgvuldigheid (denk aan de inspraakreacties uit de buurt ) en volledigheid (denk aan de actuele verkeerscijfer) konden wij toentertijd waarderen aan het voorstel van het college. Het amendement om de maatregelen aan de Foekenlaan en Bartolottilaan uit het integrale pakket te halen, kon op minder waardering rekenen. Er is immers geen zicht op de toekomstige verkeerscijfers. Er bestaat geen actueel beeld van de verkeersstromen in Soest. Wat feitelijk onderzocht is, is welk effect het opheffen van het afslagverbod op de Bartolottilaan en het opheffen van de spitsafsluiting aan de Foekenlaan in 2016 voor effect zou hebben gehad. In de Raad besluiten wij echter niet retroperspectief, maar toekomstgericht. Regeren is immers vooruitzien.

Door een zorgvuldig en integraal besluit open te breken, en het opheffen van de spitsafsluiting Foekenlaan en het afslagverbod Bartolottilaan als aparte maatregelen los te koppelen, wordt dermate afbreuk gedaan aan de beginselen van integraliteit, zorgvuldigheid en volledigheid dat onze fractie het huidige voorstel niet kan, en zal steunen.
 

Ondanks verzet van een groot deel van de Raad is het voorstel aangenomen. Binnenkort zal gestart worden met de maatregelen.


  • Nieuwe verordening Wmo en Hulp bij het Huishouden

De verordening WMO 2015 gemeente Soest dient aangepast te worden. Reden hiervoor is aangepast landelijk beleid over het bepalen van reële kostprijzen voor de inkoop van diensten voor thuisondersteuning. In de verordening moet nu staan op welke wijze de gemeente de goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van deze WMO-dienst waarborgt. Daarmee dient ook voorkomen te worden dat aanbieders failliet gaan.

Op 29 juni 2017 wordt de raad voorgesteld de Verordening maatschappelijke ondersteuning, artikel 15 te wijzigen om een goede prijs-kwaliteitverhouding bij Wmo-diensten door derden te waarborgen.
 
Harrie Dijkhuizen:
"Als ChristenUnie-SGP proberen wij altijd een lans te breken voor kwetsbare groepen. Zo ook voor de hulpbehoevenden die wij in deze samenleving zo lang als mogelijk maar thuis proberen te laten wonen. De algemene indruk is dat de voorgestelde aanpassing niet zozeer ten goede komt aan de cliënt, maar ten goede aan onze financiën. Dat vinden wij een twijfelachtige ontwikkeling. U heeft voor deze aanpassing onze instemming niet nodig, wel verzocht u de raadsfracties om een mening. Wel nu, die is de volgende:
We blijven benadrukken dat we niet iedereen moeten blijven indelen in hokjes. Er moet ook maatwerk worden geleverd, ook al past dit soms niet in het beleid. Dit is nodig om ons te kunnen blijven inzetten voor de cliënten die het zo nodig hebben.."

 

I.V.M. het zomerreces, zijn er de komende maanden geen vergaderingen.

De eerste raadsvergadering staat geagendeerd op D.V. 14 september 2017.

Labels
2017

« Terug

Reacties op 'Raadsverslagen juli 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.