Raadsverslagen 12 en 20 april 2017

maandag 01 mei 2017 21:26

De afgelopen twee raadsvergaderingen stonden in het teken van de nieuw te plaatsen sporthal in de wijk Overhees. Ook hebben we gesproken over zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het zwembad alsook de herijking van het vrijwilligersbeleid. De beslissing over de noodzaak van een gemeentelijk LHBT-beleid is nog met twee maanden uitgesteld, omdat er binnen de gemeenteraad op dit moment geen meerderheid aanwezig is.

  • Locatiekeuze sporthal Overhees

Al een aantal jaren wordt er in de gemeenteraad gediscussieerd over een nieuw te bouwen sporthal in de wijk Overhees. Samen met vertegenwoordigers uit onder andere de binnensport, is een nieuwe sportvisie ontwikkeld met als doel geld te besparen door sportruimtes zo efficiënt mogelijk te benutten. De gemeenteraad is een tijd geleden met deze visie akkoord gegaan. Volgens deze visie worden meerdere verouderde sportzalen afgestoten, en samengevoegd tot een nieuw te bouwen sporthal. De locatie van de sporthal is ergens in de wijk Overhees, omdat de meeste van de af te stoten gymzalen in de wijk Overhees liggen.

De gemeenteraad is vorig jaar akkoord gegaan met een onderzoek (businesscase) naar de haalbaarheid van een sporthal op de locatie van het Orlandogebouw in de wijk Overhees. De huidige sportzaal zou dan plaats moeten maken voor een grote sporthal. De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft toen reeds bezwaren geuit tegen dit plan, omdat op voorhand duidelijk was dat zich op het gebied van verkeersveiligheid en ruimtelijke inpasbaarheid grote problemen zouden voordoen. Bij de uiteindelijke presentatie van de businesscase, begin dit jaar, bleek dit ook het geval te zijn. De locatiekeuze voor Orlando is op en rond de Avond Samenleving op veel maatschappelijke bezwaren gestuit. Bij de bespreking in de (opiniërende) raad werden door diverse raadsfracties nieuwe en/of eerdere accommodatie- en locatiealternatieven aangedragen, die voor het college aanleiding gaven nogmaals te bezien of de keuze voor een sporthal in Overhees gehandhaafd dient te blijven. Met name handhaving en renovatie van de sporthal Beukendal is hierbij naar voren gebracht. Toch wil het college niet afstappen van het besluit om in de wijk Overhees een sporthal te plaatsen.

Met de inwoners van Overhees is tot op heden slechts één locatie besproken, de voorkeurslocatie Orlando. Daarom wil het college nu alle zes locaties die bij de eerste analyse betrokken waren, alsnog met de inwoners bespreken en hen vragen wat zij van de inventarisatie en weging vinden. 

De ChristenUnie-SGP heeft tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 20 april jl. een tweetal amendementen (mede)ingediend. Het eerste amendement, kwam terug op het principebesluit om in de wijk Overhees een sporthal te plaatsen. Overhees als locatie moest een mogelijkheid zijn, maar niet langer het uitgangspunt. Zoals gezegd deelde het college deze mening niet, waarmee steun van de collegepartijen uitbleef. Het tweede amendement bewerkstelligde dat in elk geval locatie Orlando geschrapt werd als mogelijke locatiekeuze voor een nieuw te bouwen sporthal. Deze locatie was immers reeds uitvoerig onderzocht en ook op goede gronden door de buurtbewoners afgewezen.

Tijdens de raadsvergadering leken de meeste fracties deze opvatting te delen:

Hans Balfoort:
"Het Orlandogebouw: we komen er vanavond weer over te spreken. Een ingewikkeld dossier. Dat er in dit ingewikkelde dossier wel fouten gemaakt zijn, staat wat de ChristenUnie-SGP fractie betreft, buiten kijf. Waar we alleen geen zin in hebben is vingertje wijzen, of schuldigen aan te wijzen. We vallen immers niemand aan, en niemand af. Daarom is het goed op dit moment wel onze waardering en vertrouwen richting het college uit te spreken. Waardering voor het reeds gedane werk, maar ook dat we het vertrouwen hebben dat het College op basis van hetgeen o.a. vanavond besproken wordt, een nieuw, degelijk traject opstart waarin iedereen wordt gehoord, en waarin elke inhoudelijke reactie daadwerkelijk meegenomen wordt. 

Gelet op de reacties op de locatiekeuze Orlando, heeft onze fractie een amendement ingediend met als enige doel: het definitief uitsluiten van locatie “Orlandogebouw” als zoeklocatie voor een nieuw te plaatsen sporthal. Daarmee geven wij aan de omwonenden in elk geval duidelijkheid dat er op de plek van het Orlandogebouw nooit een grote sporthal zal komen. Onze fractie is van mening, dat ondanks alle onduidelijkheid en het ingewikkelde proces tot nu toe, dit als gegeven staat. We zijn blij dat dit besef inmiddels ook bij meerdere fracties in de Raad is doorgedrongen."


Uiteindelijk bleken de coalitiepartijen toch niet bereid om de locatie Orlando bij voorbaat uit te sluiten, ondanks de gedeelde kritiek. De voltallige oppositie steunde ons amendement wel. De collegepartijen lieten daarmee het raadsvoorstel onveranderd. Dit zou betekenen dat de sporthal hoe dan ook in Overhees moest komen en dat alle locaties, ook Orlando, weer in beeld zijn. De fractie van de ChristenUnie-SGP kon hiermee niet leven, en heeft dan ook bij hoge uitzondering, tegen het raadsvoorstel gestemd.


  • Herijking vrijwilligersbeleid

De startnotitie voor een nieuw te maken vrijwilligersbeleid gaat over de ondersteuning, waardering en erkenning van vrijwilligers, een taak voor gemeenten vanuit de Wmo 2015. De aanleiding voor een herijking is de transitie in het Sociaal Domein dat sindsdien een nieuw licht werpt op vrijwilligerswerk, vooral op het gebied van welzijn en zorg. Het doen van vrijwilligerswerk is een belangrijke vorm van deelname aan de samenleving. De vrijwilliger doet dit vanwege de voor hem/haar moverende redenen (persoonlijke ontwikkeling, interesse etc.) maar kan daarmee ook anderen helpen om te participeren in de maatschappij. De verschuiving naar een participatiesamenleving vraagt meer vrijwillige inzet. Hoe gaan we dat doen?

De rode draad in de startnotitie zal zijn: hoe gaan we het vrijwilligerswerk verder versterken, verbreiden, verankeren en promoten, en wat is daarbij de gewenste rol van de gemeente en wat is de rol van de samenleving. Daarbij worden verschillende belangengroepen en organisaties betrokken (sport, kunst, cultuur, natuur, onderwijs, welzijn, zorg).
 
Harrie Dijkhuizen:
"Wij willen in onze gemeente niet alleen een grotere betrokkenheid en participatie, maar ook een grotere waardering en erkenning voor al die mensen die zich belangeloos voor de samenleving inzetten.

Wellicht zouden we in het nieuwe vrijwilligersbeleid meer vanuit het standpunt en belang van de vrijwilliger moeten denken, in plaats van de organisatie. Een kwestie van 'omdenken' zouden we zeggen. We zouden misschien veel meer met de vrijwilligers zelf moeten praten dan met de organisaties. Als we vanuit de scope van de vrijwilliger kijken, zouden we weleens meer enthousiaste vrijwilligers kunnen vinden. Denk dus niet alleen in het belang van de organisaties.

We hebben alle vertrouwen in de organisatie bij de uitwerking van deze plannen en we hopen dat u onze opmerkingen daarin mee zult nemen."
 

De startnotitie om te komen tot een nieuw vrijwilligersbeleid werd unaniem aangenomen.


  • Plaatsing zonnepanelen

In het Gemeentelijke Duurzaamheidsplan 2016-2020 is "project 16: Verduurzamen gemeentelijke en maatschappelijke gebouwen" opgenomen. Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis leggen leidt tot een vermindering van de CO2 uitstoot van 40.423 kg per jaar.  Zonnepanelen op het dak van het zwem- en sportcomplex 'sportboulevard de Engh' leidt tot een vermindering van de CO2 uitstoot van circa 70.000 kg per jaar. Ter vergelijking, deze hoeveelheid CO2- uitstoot komt overeen met de uitstoot van 13 huishoudens (gemiddelde huishoudens). De totale investering is €265.000,-, waarvan €95.000,- voor het gemeentehuis en €170.000,- voor het zwembad.

Door toekenning van de SDE+-subsidie, is de investering in de zonnepanelen rendabel binnen de technische levensduur van de investering. De SDE+ -subsidie wordt uitgekeerd bij de realisatie van de zonnepanelen op het dak en compenseert het verschil in kostprijs voor duurzame energie en de marktprijs voor fossiele energie. 
 
Harrie Dijkhuizen:
"U vraagt ons vanavond in te stemmen met de voorstellen aangaande de aanschaf van zonnepanelen op  de daken van het gemeentehuis en het zwembad. Wie zou daar nu op tegen kunnen zijn? In deze tijd is immers een milieubewuste investering een goede investering. Bovendien, een goed voorbeeld doet volgen. Wat ons betreft is de discussie rondom de keuze voor zonnepanelen een korte discussie. Wat ons betreft zouden we nog veel meer gebouwen mogen gaan voorzien van dergelijke producten. U heeft van ons dus instemming voor dit besluit.

Wel hebben we een aantal kritische kanttekeningen bij de rekenmethoden en terugverdienmodellen. Ik heb geen wiskunde gestudeerd, ben ook geen elektrotechneut of warmte-deskundige. Nee, ik probeer met een dosis gezond verstand te begrijpen wat ik in uw berekeningen lees. En alhoewel u spreekt van kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen en jarenlange garanties zijn wij toch van mening dat de investering die we hier doen, financieel niet de meest efficiënte is. U lijkt wat ons betreft te snel tevreden. En we investeren hier in het milieu, maar wel met gemeenschapsgeld.

Al met al staan we positief tegenover de keus voor zonne-energie en hopen we van harte dat uw berekeningen kloppen. Laten we na dit project doorgaan met dergelijke investeringen, maar laten we ook doorgaan met scherp inkopen.

Wat ons betreft mag de zon gaan schijnen en wensen we u succes met dit milieubewuste maar financieel twijfelachtig besluit."

De beide voorstellen voor zonnepanelen werden unaniem aangenomen

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslagen 12 en 20 april 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.