De eerste raadsverslagen van 2017

maandag 27 februari 2017 08:57

Hierbij treft u een verslag aan van de bijdragen van de fractie ChristenUnie-SGP tijdens de Opiniërende en Besluitvormende Raadsvergadering van respectievelijk 2 en 9 februari jl. Het waren de eerste raadsvergaderingen van 2017, het laatste volledige politieke jaar voor de Gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018 D.V.. Deze raadsvergaderingen stonden vooral in het teken van 'zachte' onderwerpen als zorg, minimabeleid en schuldhulpverlening. De komende raadsvergaderingen zijn relatief rustig, met de renovatie van het Orlandogebouw in Overhees als belangrijkste beslispunt. Ook wordt er de komende periode gesproken over de noodzaak voor het opstellen van een gemeentelijk LHBT-beleid.

 • Heybergh

De Heybergh is een verzorgingshuis in Soesterberg die in de zomer van 2015 gesloten dreigde te worden. Naar aanleiding daarvan hebben een aantal actieve Soesterbergers zich verenigd in een Actiegroep. Op 23 november 2016 heeft de Actiegroep "De Heybergh blijft open" een burgerinitiatief ingediend. Hierin werd de Raad om het volgende verzocht:

 • Voer de bij wet gegeven taken van toezicht en controle daadwerkelijk en actief uit over de intentie-afspraken m.b.t. de toegezegde 15 zorgplaatsen voor de lange termijn in Soesterberg.
 • Geef het College de opdracht om gedurende de transitieperiode van de nieuwe Zorgwet tot 2018 een actieve regierol te nemen door visie en beleid te ontwikkelen voor zware zorg in Soesterberg.
 • Geef het College de opdracht om volwaardige ontmoetingsruimtes te realiseren voor ouderen in Soesterberg.


Harrie Dijkhuizen:
"Beste Voorzitter, vanavond richt ik mij tot u maar nog nadrukkelijker tot de actiegroep.
 
Vorige week hebben wij als fractie al onze complimenten overgebracht aan de actiegroep. We hebben hen geprezen om hun rol die ze hebben ingenomen rondom de positie van de Heybergh. Hier heb ik namens onze fractie verwoord dat ze wat ons betreft de luis in onze pels is. U heeft 15 plaatsen intramurale zorg en 5 extra zorgplekken uit deze onderhandelingen weten te slepen. Op dat resultaat hef ik vanavond graag het glas met u.
 
Wij zullen ons als fractie van de ChristenUnie-SGP blijven inspannen om daar waar mogelijk uitbreiding van zorg in Soesterberg te bewerkstelligen. Laten we daarbij ook vooral gebruik maken van moderne technieken en middelen en onze invloed proberen uit te oefenen op stakeholders. Maar niet alles ligt in onze macht, of zoals de wethouder het vorige week verwoordde: wij kunnen niet verstrekken waarover wij niet beschikken. Wij voegen daar graag aan toe: maar we gaan er wel ons stinkende best voor doen!”


Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.


 • Herijking minimabeleid

In 2015 is het minimabeleid geëvalueerd, in 2016 is via een participatief traject het minimabeleid herijkt. In de beleidsnotitie “Meedoen in Soest, herijking minimabeleid gemeente Soest” zijn de adviezen uit dit participatietraject opgenomen. Voorstellen zijn onder andere:

 • Om de inkomensgrenzen voor kindregelingen en regelingen voor chronisch zieken vast te stellen op 130% van het sociaal minimum;
 • Om de uitvoering van de kindregelingen over te dragen aan Stichting Leergeld;
 • Om bijzondere bijstand toegankelijk te maken voor alle inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum;
 • De verordening individuele inkomenstoeslag aanpassen naar een referteperiode van 3 jaar
 • Geen dorpspas in te voeren.

Naar verwachting kosten alle maatregelen € 173.000 meer in 2017 ten opzichte van het huidige beleid.
 
Met een groot deel van de oppositie steunde de Christenunie-SGP een amendement van de PvdA, om de referteperiode terug naar 2 jaar te brengen (de referteperiode is de periode dat een inwoner langdurig op het sociaal minimum leeft zonder perspectief op verbetering en vanaf die periode recht heeft op een extra inkomenstoeslag). Harrie Dijkhuizen vroeg een schorsing aan om in een ultieme poging andere partijen te overtuigen met dit amendement mee te gaan. Dit amendement haalde het echter niet.
 
Harrie Dijkhuizen:
"Dit nieuwe voorstel voor het Minimabeleid is goed voor de inwoners van de gemeente Soest. Het is goed te constateren dat u verdere maatregelen heeft genomen en voorstelt om de armoede in Soest actiever te bestrijden. Niet zelden hebben wij daar, samen met andere  partijen op aangedrongen. Dit voorstel is wat ons betreft echter niet voldoende. Wij zijn dan ook mede indieners van het voorgedragen amendement om uw plan om de referteperiode  van 2 jaar naar 3 jaar te verlengen, ongedaan te maken. Dit punt  is  wat ons betreft niet constructief in dit voorstel, en dat betreuren wij echt enorm.  Het is een fout signaal naar deze kwetsbare groep. Ik zou u willen oproepen: laat uw hart spreken."
 

Het voorgestelde minimabeleid werd unaniem aangenomen.
 


 • Onderwijsvisie

Begin 2016 is een startnotitie Onderwijsbeleid Soest 2016 vastgesteld waarin opgenomen is dat een viertal documenten herzien moeten worden. De onderwijsvisie is daar één van. De onderwijsvisie is de overkoepelende visie voor de overige documenten (Integraal huisvestingsplan, onderwijskansenbeleid en lokaal educatieve agenda) en wordt daarom als eerste aan de raad aangeboden.

De onderwijsvisie is participatief opgesteld door het verkrijgen van input uit het veld tijdens het Onderwijsdebat. Ook is de visie besproken met de schoolbesturen
 
Harrie Dijkhuizen:
"Voorzitter,  voor ons ligt een stuk van een gedreven en ambitieuze portefeuillehouder. Een mooi beleidsstuk met visie op onderwijs maar wat onlosmakelijk ook onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Wij kunnen ons vinden in deze plannen en zien uit naar een spoedige transitie van speciaal onderwijs binnen de Soester gemeentegrenzen. Wat zou het fijn en goed zijn om al die kinderen die we noodgedwongen middels busjes naar omringende plaatsen brengen, weer in Soest en in Soesterberg in de schoolbanken kunnen verwelkomen.
Thuisnabij onderwijs voor iedereen, u maakt ons er blij mee.
 
We kunnen nog niet helemaal overzien welke gevolgen dit nieuwe beleid in de toekomst op het integraal huisvesting plan zal hebben. We vertrouwen er in ieder geval op dat onze voortvarende portefeuillehouder niet alleen het belang van goed onderwijs blijft zien, maar ook het belang van de verschillen in onderwijs waarbij identiteitgebonden onderwijs niet alleen behouden zal blijven maar ook hoog op de prioriteitenlijst blijft staan. Diversiteit is wat ons betreft even belangrijk als de kwaliteit."
 

 Ook de onderwijsvisie werd unaniem aangenomen.


 • Vragenkwartier

Tijdens het vragenkwartier werd er een motie ingediend door een aantal fracties, inhoudende het verzoek aan het college om geheime documenten in een lopende juridische procedure openbaar te maken, welke zien op de totstandkoming van het bestemmingsplan nabij de dr. de Voslaan. Tegen dit bestemmingsplan zijn een aantal buurtbewoners in beroep gegaan bij de Raad van State. Onder andere Hans Balfoort heeft in een kort betoog aangegeven waarom deze motie juridisch niet door de beugel kon. De motie werd daarop ingetrokken en is niet in stemming gebracht.

Labels

« Terug

Reacties op 'De eerste raadsverslagen van 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.