Raadsverslagen december 2016

vrijdag 27 januari 2017 15:55

Vóór u ligt een overzicht van de bijdragen van de fractie ChristenUnie-SGP tijdens de Opiniërende en Besluitvormende Raadsvergadering van respectievelijk 15 en 22 december jl. Het waren alweer de laatste avonden van 2016, een politiek druk jaar. Op D.V. donderdag 26 januari 2017 staat de eerstvolgende vergadering op de agenda.

  • Retailbeleid 2016-2026

Het Retailbeleid 2016 – 2026 gaat over Retail: het geheel van bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen (detailhandel, dienstverlening en horeca). Het beleid geeft richting aan:
- de winkelgebieden van Soest en Soesterberg;
- de grootschalige en perifere detailhandel buiten de winkelgebieden;
- de verspreide bewinkeling.

Het collegevoorstel luidde dan ook:
1. Het Retailbeleid 2016 - 2026, met de kernwaarden concentratie, vernieuwing en versterking vast te stellen;
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 10.000 eenmalig en een budget van € 22.500 structureel om het actieplan, dat onderdeel uitmaakt van het Retailbeleid 2016 - 2026, uit te kunnen voeren;
3. Kennis te nemen van de ingekomen brieven ten behoeve van het Retailbeleid en de inhoudelijke reactiebrieven daarop.

In het kader van de concentratie uit het Retailbeleid, staat het College positief ten opzichte van verplaatsing van de solitair gelegen supermarkten (Boni en Hoogvliet), hoewel deze visie niet actief wordt uitgevoerd. De fractie van de ChristenUnie -SGP vindt dit geen goede ontwikkeling, omdat de Boni en Hoogvliet een belangrijke lokale en maatschappelijke functie vervullen. Dit geldt met name voor de oudere bewoners van Honsbergen, die nu nog hun dagelijkse boodschappen bij de Hoogvliet kunnen halen.

Namens de fractie heeft Hans Balfoort een amendement geschreven dat voorstelde om de positieve houding van het College ten aanzien van de verplaatsing van solitair gelegen supermarkten, te schrappen. De wethouder gaf toe de belangrijke functie van de supermarkten te erkennen, maar wilde niet zo ver gaan dat hij het beleid op dit punt daadwerkelijk zou aanpassen. De coalitiepartijen steunden de wethouder in zijn visie: enerzijds eens met de belangrijke functie van solitair gelegen supermarkten, anderzijds positief ten opzichte van verplaatsing van diezelfde supermarkten. Uiteindelijk stemde alleen de voltallige oppositie voor het amendement van de ChristenUnie-SGP; met 16 tegen 12 stemmen is dit amendement verworpen.

Uiteindelijk is er wel een amendement aangenomen waarin staat dat verplaatsing van supermarkten geen deel uitmaakt het actieplan behorende bij het Retailbeleid. Echter, dit staat al in het Retailbeleid. Het amendement was dan ook overbodig. Uiteindelijk heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP alsnog ingestemd met het Retailbeleid, maar heeft bij de stemming expliciet aangegeven het niet eens te zijn met het beleid voor zover dat ziet op de verplaatsing van supermarkten.

Hans Balfoort:
"Het Retailbeleid is een over-all uitgebreid plan dat, naar zo blijkt, breed gedragen is door bewoners, ondernemers en andere marktspelers. Een goed staaltje burgerparticipatie, waar we trots op kunnen zijn. Dank en waardering voor de betrokkenen is wel op zijn plaats.

Toch zijn er een aantal punten waar de fractie van de ChristenUnie-SGP zich niet in kan vinden. Het idee van samenvoegen van supermarkten of verplaatsing van solitaire supermarkten zien wij niet zitten. De gemeente heeft zich evenwel niet ten doel gesteld om supermarkten (Boni en Hoogvliet) te verplaatsen of samenvoeging van Smitshof en Overhees te bewerkstelligen. Dit wordt echter gezien als mogelijke positieve ontwikkeling voor de retailstructuur van Soest. We zijn blij dat het hier niet gaat om een actief beleidsdoel, maar slechts om een visie. Wat de ChristenUnie-SGP fractie betreft delen wij echter de onderliggende visie ook niet. Supermarkten voorzien namelijk in een andere behoefte dan winkelcentra, aangezien supermarkten vooral bedoeld zijn voor de snelle dagelijkse boodschappen.

Ik hoor de wethouder zeggen dat hij het belangrijk vindt dat supermarkten lokaal blijven. Anderzijds houdt de wethouder vast aan zijn beleid waarin staat dat hij het positief vind om diezelfde winkels te verplaatsen. Heeft de wethouder dan twee visies? En welke visie vindt de wethouder belangrijker? Het vasthouden aan de lokale winkels of het beleid om positief te staan ten opzichte van verplaatsing en clustering? Voorzitter, Het is van tweeën één: of de wethouder zijn visie is tegen verplaatsing, of zijn visie is voor. Het zou de wethouder sieren hier een ondubbelzinnige keuze te maken."


  • Evaluatie Gebiedsgericht Werken

Elke wijk in de gemeente Soest had of heeft een WijkbewonersTeam (WBT). Deze teams worden gefinancierd door de gemeente en zijn voornamelijk bedoeld om problemen in de wijk aan te pakken en de leefbaarheid te vergroten. De WBT's zijn niet helemaal geslaagd, ondanks een aantal zeer actieve en betrokken buurtbewoners. Het College stelde dan ook voor om de WBT's af te schaffen en het budget vraaggericht uit te geven. Iedereen mag voor zijn of haar buurt een burgerinitiatief starten en kan in aanmerking komen voor financiering.

Het Raadsvoorstel luidde dan ook:
Instemmen met het uitwerken van de aanbevelingen uit evaluatie Gebiedsgericht Werken:
a. Gebiedsgericht Werken gaat verder als integrale en vraaggerichte werkwijze;
b. Rol WBT’s en koppeling budget aan wijken verandert;
c. We creëren ruimte voor bewonersinitiatieven die nu niet binnen de standaardkaders vallen.

Omdat de WBT's Klaarwater, Overhees en Soesterberg nog wel goed functioneren, wilden wij deze teams graag behouden. Een amendement van de fractie GGS hierover steunden wij dan ook. Dit amendement werd eveneens met 12 tegen 16 verworpen. Het Raadsvoorstel kreeg uiteindelijk toch de steun van onze fractie en van een ruime meerderheid van de Raad.

Harrie Dijkhuizen:
"Een aantal jaren geleden is Soest begonnen met wijkbeheerteams. In veel wijken waren zeer betrokken burgers als groepen actief voor hun buurt of wijk. De afgelopen jaren is het succes van deze ondernemende teams op de proef gesteld. Sommigen hebben de moed opgegeven terwijl anderen juist vragen om meer.

Voorzitter, wij hebben geluisterd naar mensen uit onder meer Klaarwater en Overhees. Dat is dan ook de reden waarom wij het amendement van GGS ondersteunen om niet het kind met het badwater weg te gooien maar het nieuwe initiatief zoals in uw plan omschreven juist naast het huidige te laten bestaan. In tegenstelling tot Soest 2002 denken wij niet dat wij recht doen aan al die actieve en goed functionerende WBT's wanneer wij hen verplichten hun werk te stoppen. Wij koesteren de inzet van de nog aanwezige en enthousiaste WBT's en spreken de hoop uit dat deze door kunnen gaan met hun mooie werk voor en in de wijken.

Wij zijn er nog niet geheel van overtuigd dat dit gemakkelijker en beter zal gaan met dit plan, maar we willen er wel voor gaan. We hopen dat dit nieuwe plan goed zal zijn voor Soest en Soesterberg. We steunen daarom uw plan met inachtneming van onze visie op de nog bestaande WBT's.

 


  • Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

In de raadsvergadering van afgelopen maart heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven de mogelijkheden tot deregulering te onderzoeken binnen de Algemene plaatselijke verordening Soest (APV). De APV-wijziging is ook gebruikt voor de reguliere periodieke actualisering op basis van de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). In totaal zijn 24 artikelen geschrapt of gewijzigd in de nieuwe APV. Namens de fractie van de ChristenUnie-SGP is een tweetal punten aangedragen:

1. Vorig jaar heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP zich hard gemaakt om de zondagsopenstellingvan de massagesalon/seksinrichting aan de Lange Brinkweg tegen te gaan. Een amendement van de ChristenUnie-SGP hierover was aangenomen en de APV was op dat punt gewijzigd. In het huidige voorstel APV werd zondagsopenstelling wederom mogelijk gemaakt. Na kritische vragen van onze fractie gaf de burgemeester toe dat dit een vergissing betrof. Een paar uur voor de raadsvergadering kregen we gelukkig een aangepast raadsvoorstel waarin zondagsopenstelling van de massagesalon alsnog niet mogelijk werd gemaakt. Verder actie hieromtrent was dus niet nodig.

2. Een aantal van de door het College geschrapte artikelen zouden wat de ChristenUnie-SGP betreft deel moeten blijven uitmaken van de APV. Schrappen van deze artikelen zouden grote gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid in Soest. Het betrof onder andere artikelen die het plaatsen van fietsen en scooters, parkeren van auto's van garagebedrijven en het betreden van plantsoenen reguleerden. Wat het College betrof moesten de overtreders aangesproken worden. In sommige gevallen is aanspreken niet mogelijk of gewenst. De ChristenUnie-SGP heeft daarom een amendement geschreven om een aantal artikelen weer in de APV te plaatsen. Dit amendement werd, met steun van twee coalitiepartijen, aangenomen.

Hans Balfoort:
"Hartelijk dank aan de burgemeester voor wat betreft de uitvoering van het amendement over de weekendsluiting van de massagesalon. Dat heeft u ruiterlijk opgelost, waarvoor complimenten. Verder vraagt u om een steviger handvat om de openbare orde te kunnen handhaven door enkele problemen met exploitanten aan te pakken. Wij begrijpen dat u dit extra stuk gereedschap nodig heeft, en staan hierin positief u deze te geven, al hopen we natuurlijk dat het in Soest niet nodig is.

Over gereedschap gesproken, het volgende. Een gereedschapsbord in een hobbyschuur of garage hangt vol met gereedschap. Steeksleutels, waterpas, hamer, zaag, schroevendraaiers, inbussleutels, nijptang, enzovoort. Wordt al dat gereedschap gebruikt? Nee, maar het is altijd handig dat je het hebt. Stel dat het een keer misgaat, dan zijn de instrumenten er tenminste om adequaat te kunnen reageren. 

Dit is de centrale gedachte die bij ons heerst over dit onderwerp. Er zijn namelijk een aantal artikelen die wij liever niet zien verdwijnen. Immers, het is altijd handig dat je ze hebt. Verwijzen naar een goed dialoog is soms niet mogelijk en te goedkoop. De ChristenUnie-SGP fractie is dan ook van mening dat een aantal artikelen niet voor schrappen in aanmerking komt, aangezien dit kan leiden tot negatieve situaties in de samenleving.
Met andere woorden, ten aanzien van het raadsvoorstel valt er wat onze fractie betreft nog wel wat te dereguleren.

Daarom dienen wij met steun van een aantal andere partijen een amendement in, om schrappen van een aantal APV-bepalingen te voorkomen."
 

  • Blijverslening

De Raad werd gevraagd in te stemmen met de invoering van een Blijverslening die het voor inwoners mogelijk maakt om tegen gunstige voorwaarden maatregelen te treffen aan de woning zodat er langer thuis gewoond kan blijven. Het budget hiervoor wordt vrijgemaakt uit de Starterslening voor een periode van één jaar.

Onze fractie is groot voorstander van de Starterslening, dus wilden we voorkomen dat het budget hiervoor op zou raken. Het College antwoordde op vragen hierover dat het budget wat beschikbaar is voor de Starterslening erg groot was, in elk geval genoeg voor de komende jaren. Er wordt namelijk niet zo heel veel gebruik gemaakt van de Starterslening. Onze fractie was met dit antwoord tevreden en heeft gevraagd om een uitgebreid communicatietraject voor de Starterslening en de Blijverslening. Het Raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Harrie Dijkhuizen:
"Als fractie van de ChristenUnie-SGP zijn wij voorstander van zowel de Starterslening als de Blijverslening. We hebben gezien dat er voldoende budget voor is gereserveerd, daar zal het niet aan liggen. Wanneer de communicatie over de  mogelijkheden van de Starterslening en Blijverslening hiertoe goed wordt ingezet spreken wij de hoop uit veel mensen met deze leningen te kunnen helpen.

U hoort het, wij zijn voor."

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslagen december 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.