Raadsverslagen 24 nov en 1 dec 2016

verkeersbordenmaandag 19 december 2016 08:50

Hieronder vindt u een beschrijving van en reactie op de twee belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen: verkeersplan Soest-Zuid en Energie-onderzoek. Daarnaast kwamen nog aan bod de vaststelling van de najaarsnota en de wijziging van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zonder veel commentaar zijn deze raadsvoorstellen aangenomen. Verder wordt nu in de raad intensief gedebatteerd over de energietransitie waar onze gemeente mee te maken krijgt.

  • Nieuwe Verkeerscijfers Verkeersplan Soest-Zuid

In december 2015 is op initiatief van de CU-SGP-fractie besluitvorming over de te nemen maatregelen in het verkeersplan Soest-Zuid uitgesteld totdat de geactualiseerde verkeerscijfers bekend zijn. In mei 2016 is er verkeersonderzoek gedaan en de verkeerscijfers zijn de afgelopen weken gepresenteerd. In tegenstelling tot wat verwacht werd, is de hoeveelheid verkeer in Soest niet toegenomen. Op een aantal wegen (o.a. op de Soesterbergsestraat) is het verkeer zelfs afgenomen. De conclusie van het onderzoek was dan ook:
- de hoeveelheid verkeer is in 2016 ongeveer gelijk aan de verkeerstellingen van 2011
- de verwachte hoeveelheid verkeer is in 2030 ongeveer gelijk aan de verwachte intensiteiten in het verkeersmodel voor 2020.

Het model waarin deze cijfers verwerkt moesten worden betreft een redelijk nieuw regionaal model dat begin dit jaar is opgeleverd. Basis aan dit model lag het nationale verkeersmodel (NRM 2015) en de Welvaart en leefomgevingscijfers (WLO-cijfers) van het CBS van ongeveer 10 jaar geleden.

Omdat er onlangs nieuwe WLO-cijfers zijn gepubliceerd, en daarop gebaseerd een nieuw nationaal verkeersmodel is gemaakt (NRM 2016) is er ook een nieuw regionaal model nodig om de verkeerscijfers inzichtelijk te maken en te bezien of, en zo ja, welke maatregelen in Soest-Zuid nodig zijn.

Het collegevoorstel luidde dan ook:
Omdat het nieuwe landelijke verkeersmodel (NRM 2016) onzekerheid geeft over de toekomstige hoeveelheid verkeer in Soest, wordt voorgesteld het Verkeersplan Soest-Zuid in twee sporen verder uit te werken, namelijk:
1. Het verkeersplan doorrekenen met een regionaal op te stellen verkeersmodel waarin de effecten van het landelijke verkeersmodel zijn meegenomen;
2. Onderzoeken of en welke maatregelen op korte termijn al getroffen kunnen worden onafhankelijk van de verkeersgroei.

Door Soest2002 is middels amendement voorgesteld hieraan een derde beslispunt toe te voegen, te weten het onderzoeken of de openstelling van de Foekenlaan tijdens de spits en het opheffen van het inrijverbod in de Bartolottilaan (als kleine maatregelen) gefinancierd konden worden uit de door het Rijk ter beschikking gestelde gelden. Dit amendement kreeg niet de steun van onze fractie.

Hans Balfoort:
Vorige week heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP reeds aangegeven waarom het voorstel van het college onze steun krijgt. De nieuwe WLO scenario's en het daarop gebaseerde nieuwe NRM 2016 vereisen ook een nieuw regionaal model, om zo de verkeersstromen in Soest duidelijk te krijgen.

De verkeerstellingen van dit voorjaar inclusief het nieuwe regionaal model zullen eindelijk een antwoord geven op de vraag of maatregelen in Soest-Zuid nodig zijn, en zo ja, welke maatregelen daadwerkelijk getroffen moeten worden. Daarbij maken wij nogmaals de opmerking dat tussen helemaal niets doen en helemaal alles doen, tal van  uitvoeringsmogelijkheden liggen. Nogmaals, elke strook die niet aangelegd hoeft te  worden en elke boom die niet gekapt hoeft te worden is immers winst.

Wij wensen het college en zij die bij dit plan betrokken zijn, wijsheid en succes in de verdere uitvoering
.

Het amendement van Soest 2002 is wel aangenomen. Het Raadsvoorstel is uiteindelijk, met steun van de ChristenUnie-SGP aangenomen.


  • Participatievorm Onderzoek Energielandschappen

De raad heeft begin 2016 het Duurzaamheidsplan 2016 – 2020 vastgesteld. Onderdeel hiervan is het Onderzoek Energielandschappen met als doelstelling 20% van de energiebehoefte duurzaam op te wekken op de eigen gemeentegrond. Doel van het onderzoek Energielandschap en de meedenkbijeenkomst is om met elkaar open en objectief te bekijken wat deze klimaatopgave voor Soest betekent en een helder beeld te krijgen wat het behelst om hier invulling aan te geven binnen de gemeentegrenzen van Soest. Met het collegevoorstel wordt een gezamenlijke verkenning via co-creatievan een Soester Energielandschap met de Soester samenleving beoogd.

Op zich is de fractie van de ChristenUnie-SGP niet tegen een verkenning naar de inpassing van de energiedoelstelling (20% op eigen grondgebied). Waar onze fractie wel moeite mee heeft, is de vorm co-creatie. In het collegevoorstel stond letterlijk dat wij als Raad ons bij co-creatie verbinden aan de uitkomst van het onderzoek. Wij verwachten dat de verkenning nogal grote gevolgen kan hebben voor het Soester landschap en de fysieke leefomgeving van onze inwoners. Het CDA deelde deze mening en heeft een amendement ingediend, met de insteek dat de samenleving en belangengroepen geen co-creërende rol, maar een adviserende rol kreeg toebedeeld. Dit amendement kreeg uiteindelijk de steun van onze fractie, én de steun van een nipte meerderheid in de raad (15/13).

Harrie Dijkhuizen:
"Voorzitter,

Dit onderwerp is heet, raakt ons allemaal en zoals vorige week tijdens de opiniërende raad bleek, kwamen we er dan ook in opvatting verschillend uit. Willen we als raad nu loslaten of niet. Willen we burgers betrekken of beknotten. Willen we uit handen geven of toch nog stevig vasthouden. En dan juist op dit onderwerp, met wellicht grote impact voor de Soester natuur, gaan we een poging wagen om op de bijna hoogste trede van de participatieladder te klimmen. 

Voorzitter, wij willen graag in co-creatie met onze burgers de ontwikkeling van het energielandschap verkennen. Wij als fractie van ChristenUnie-SGP, vinden het onderwerp, het verkennen van alternatieve energievoorzieningen niet zo spannend. Wat wij wel als spannend ervaren is het inpassen van die verkennende mogelijkheden in het landschap. En juist over dat laatste is wat ons betreft onvoldoende aan het papier toevertrouwd. We zijn zeker voor co-creatie en het uitproberen daarvan, maar of dit onderwerp zich hiervoor leent vragen wij ons sterk af. 

Voorzitter, daarom steunen wij dit voorstel om tot een goede brede verkenning te komen maar niet in de vorm van co-creatie. Wij zijn de gekozen volksvertegenwoordigers en wij moeten zeker, zeer zeker in verbondenheid over dit onderwerp  met onze inwoners spreken. Maar bij dit zo belangrijk onderwerp dat ons landschap voorgoed zou kunnen veranderen, maken wij de uiteindelijke keus. Dit is zoals wij het zien: ja tegen de verkenning en nee tegen het rücksichtslos aanvaarden van de uitslag."

De komende weken staan er veel onderwerpen op de agenda. Een aantal beleidsstukken is aan herziening toe, zoals het Parkeerbeleid, Retailbeleid en het Grondbeleid. Ook zullen we spreken en beslissen over de Onderwijsvisie en komt een herziening van de APV aan bod. De bestuurlijke stukken voor de komende Raadsvergaderingen  van 15 en 22 december kunt u vinden op:
https://soest.raadsinformatie.nl/

Indien u, al dan niet naar aanleiding van de te bespreken onderwerpen, zelf ideeën of suggesties heeft, of  indien er zaken spelen die de aandacht van onze fractie vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met: Harrie Dijkhuizen of Hans Balfoort.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslagen 24 nov en 1 dec 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.