Verslag Raadsvergaderingen 3 en 10 november 2016

Geldvrijdag 18 november 2016 13:16

De begroting voor 2017 is behandeld en door een overgrote meerderheid aangenomen. Tijdens besluitvorming stelt CU-SGP twee belangrijke onderwerpen aan de orde: 1. zelfredzaamheid en terugtreding lokale overheid en 2. omgaan met geld uit algemene reserve.

Begroting 2017

In de begroting van 2017 staat te lezen hoe de financiële agenda voor 2017 uitgevoerd zal worden. In deze begroting wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de thema’s sport, onderhoud wegen en e-dienstverlening/informatievoorziening. Het betreffen dossiers waarvan al langer bekend is dat de nu beschikbare budgetten in elk geval op termijn ontoereikend zijn. De begroting biedt een duurzame oplossing om de knelpunten structureel het hoofd te bieden.

De fractie CU-SGP heeft vooraf een groot aantal vragen gesteld aan het College over deze begroting. Zo heeft onze fractie om nadere uitleg gevraagd over de bezuiniging op het groenonderhoud, de aanleg van kunstgrasvelden waar in de media onlangs veel over te doen is geweest en het nieuwe contract voor straatverlichting. Verder hebben wij opgemerkt dat beleid en financiering betreffende de huisvesting van statushouders in de begroting ontbreekt. De wethouder heeft aangegeven hierop in de najaarsnota terug te komen.

Verschillende partijen hadden moties en amendementen ingediend bij deze begroting. CU-SGP heeft 2 moties, beide van de PvdA, gesteund. Deze moties zagen op de verduurzaming van het rioolstelsel en het opstellen van een plan van aanpak voor probleemjongeren in de leeftijd van 8-12 jaar. De wethouder heeft aangegeven beide moties over te willen nemen, zodat stemming daarover niet nodig was.

De overige moties en amendementen (o.a. aanleg blotevoetenpad, proef anoniem solliciteren, terugdraaien bezuiniging groenonderhoud) kregen geen steun van onze fractie en van een meerderheid van de Raad. Deze werden dan ook verworpen. 


Harrie Dijkhuizen heeft namens de CU-SGP de volgende stemverklaring afgelegd:

"Voorzitter, Er zijn twee zaken die als een soort rode lijn door ons gevoel trekken als we de begroting tot ons laten doordringen. Die twee zaken wil ik namens onze fractie graag met u delen en benoemen. 

Ten eerste, Zelfredzaamheid. We zien een verdere terugtrekking van de lokale overheid op vele terreinen. Of het nu gaat om zorg, om het privatiseren van de sport, om het oplossen van onveiligheid in de straat of om het rondkomen van sociaal of financieel zwakkeren, het is steeds meer een zaak voor de burger zelf aan het worden. 

Die zelfredzaamheid is goed voor actieve en daadkrachtige burgers, maar die redden zich over het algemeen ook wel. Laten we de andere groepen niet vergeten, daar moeten we als overheid scherp op blijven. Onze fractie wil graag een overheid die een appel doet op zelfredzaamheid maar die altijd een vangnet biedt voor zaken of groepen waarin of waarbij dit niet lukt. 

Voorzitter, wij hoorden onze wethouder vorige week zeggen dat de crisis voorbij is. Hij noemde daarvoor enige signalen. Graag wijzen wij het college op het onderzoeksrapport van Eurostat van oktober 2016. Hierin staat beschreven dat het risico op armoede en sociale uitsluiting in Nederland met 2 procent is gestegen tot 16.8 procent. Dat betekent voor Nederland 2.4 miljoen inwoners. Voor Soest, geacht college, zou dit neerkomen op 8064 inwoners. De kans dat deze mensen u nazeggen dat de crisis achter ons ligt achten wij niet erg groot.  Laten we daarom voorzichtig zijn met dergelijk groteske woorden en waakzaam blijven naar deze kwetsbare groepen.

Dan het tweede punt: Geleend geld.

We zijn nu in staat zaken aan te pakken en flink geld uit te geven door fors in te teren op de gelden uit de algemene reserve. Overigens zijn wij daar niet tegen, maar als de toon wordt dat er ineens weer geld genoeg is, zouden we daar wel graag een nuance in willen aanbrengen. We nemen de komende jaren een flinke hap uit de reserves, uiteraard, daar hebben we voor gespaard, maar we kunnen daar geen jaren uit blijven putten. Zoals de wethouder ons eerder mee gaf zal voor tal van zaken, binnen afzienbare tijd meer geld nodig zijn, dan hetgeen er vanuit Den Haag naar ons toe komt. Dan zal er pas echt zorgvuldig beleid van ons gevraagd gaan worden.  

Voorzitter, u hoort het, onze vragen zijn beantwoord, onze zorgen met u gedeeld maar onze tevredenheid mag u ook horen.

We kunnen instemmen met de voorliggende begroting met inachtneming van onze opmerkingen en de ingediende moties en steunen u in uw beleid. Wij wensen de gemeente Soest financieel gezonde jaren en wensen u wijsheid bij de uitvoering."

Uiteindelijk hebben 27 van de 28 aanwezige raadsleden voor de begroting gestemd. 

Vooruitblik volgende raadsvergaderingen

Voor de komende weken staan wederom een aantal interessante onderwerpen op de agenda: Verkeersplan Soest-Zuid, Vuurwerkvrije Zones en de Najaarsnota. Op donderdag 17 november kunt u meepraten over en luisteren naar de plannen van de gemeente Amersfoort over het realiseren van Windturbines langs de Eem. Ook zullen er verkeerscijfers gepresenteerd worden, en de invloed daarvan op de voorgestelde plannen in het project Verkeersplan Soest Zuid.

Labels

« Terug

Reacties op 'Verslag Raadsvergaderingen 3 en 10 november 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.