Verslag raadsvergaderingen 13 en 27 oktber 2016

koningsdag-001woensdag 02 november 2016 08:53

Evaluatie Koningsdag: Feestdag krijgt nieuw elan
Verzoenende rol CU-SGP in impasse rond Toekomst Hulp bij het Huishouden
Bestemmingsplan Soesterberg Noord onder druk aangenomen

Vooruitblik naar 3 en 10 november

De komende weken staan in het teken van de begroting voor 2017. Het is elk jaar weer een opgave een sluitende begroting te krijgen. Voor het jaar 2017 is het College van B&W er niet in geslaagd om op voorhand te komen met een sluitende begroting. Het tekort voor 2017 is echter kleiner dan het verwachte overschot van het jaar 2016. Door deze bedragen met elkaar te verrekenen, heeft het tekort op de begroting 2017 geen verdere gevolgen. De bestuurlijke stukken voor de komende Raadsvergaderingen van 3 en 10 november kunt u vinden op: https://soest.raadsinformatie.nl/

  • Evaluatie Koningsdag 

Begin 2016 is Koningsdag in Soest en Soesterberg geëvalueerd. Na een reeks gesprekken met vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen uit de samenleving is de notitie “Koningsdag, dat vieren we samen” tot stand gekomen.Voor Soesterberg wordt geconcludeerd dat daar het feest een echt volksfeest is. Voor Koningsdag 2018 wordt gewerkt aan het formaliseren van de rechtspositie van het Oranjecomité en om te bekijken of zaken rondom regelgeving en vergunningen voor de vrijwilligers eenvoudiger kunnen worden gemaakt. 

Voor Soest wordt geconcludeerd dat Koningsdag in Soest niet het volksfeest is dat het in potentie kan zijn. Meer betrokkenheid vanuit de samenleving (verenigingsleven en maatschappelijk middenveld) is wenselijk. Omdat er geen alleenrecht is op het organiseren van activiteiten, maar activiteiten wel in samenhang plaats dienen te vinden wordt voorgesteld een onafhankelijke Koningsdagkoepel op te richten. Ook in Soest is er behoefte aan het eenvoudiger regelen van vergunningen. De Koningsdagkoepel zou hierin ook een rol kunnen vervullen. De raad is op 27 oktober 2016 gevraagd in te stemmen met de notitie “Koningsdag, dat vieren we samen”. Ook is de raad gevraagd het college opdracht te geven om met maatschappelijke partners in gesprek te gaan en te werken aan een koningsdag nieuwe stijl.

Harrie Dijkhuizen:
"Voorzitter, we hebben de afgelopen weken kennis genomen van uw plannen rondom een nieuw op te zetten initiatief rondom Koningsdag. Eveneens hebben we kennis genomen van de diepgewortelde negatieve gevoelens van allerlei partijen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de portefeuillehouder. Wij betreuren deze situatie, maar het is niet anders.
Voorzitter, wij willen alvorens wij iets zeggen over dit nieuwe plan, de mensen van het Oranjecomité heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet, hun trouw en hun motivatie om Soest vooruit te helpen. Want ook al liepen zaken niet altijd naar wens, wij kunnen ons niet voorstellen dat deze mensen en al hun aanhang, Soest niet vooruit hebben willen helpen. Integendeel. Daarvoor onze grote dank en waardering.
We moeten echter verder. De toekomst voor Koningsdag Soest verdient brede  en vernieuwde samenwerking en versterking. Versterking op en in allerlei lagen door en voor de Soester gemeenschap. Daarom willen wij dit nieuwe plan steunen. Wij zijn er van overtuigd dat met dit nieuwe plan en de nieuw te vormen koepel nieuw elan aan Koningsdag kan worden gegeven. We wensen de portefeuillehouder veel inspiratie en wijsheid om alle partijen, misschien wel inclusief oude spelers in nieuwe shirts, een mooi nieuw Koningsfeest te laten verzorgen voor en door de Soester gemeenschap."


Het collegevoorstel werd aangenomen.


  • Toekomst hulp bij het Huishouden 

De huidige zorgcontracten hulp bij het huishouden (HH) lopen in Soest tot en met eind 2016. Voor de HH in de eerste 4-5 maanden van 2017 staat een onderhandse aanbesteding gepland, waarbij geen wijzigingen optreden in de wijze waarop de HH wordt aangeboden.
Voor de tijd daarna moet opnieuw worden aanbesteed. Daarvoor moet de raad een richting kiezen waarbij de toekomstige HH een bijdrage moet leveren aan betaalbaarheid voor de cliënt, langduriger indicaties, behoud van reguliere werkgelegenheid en juridische zekerheid.

Het College van B&W stelt voor om:
- De huidige wijze waarop de hulp bij het huishouden wordt verstrekt, voort te zetten. Om dit financieel te realiseren wordt voorgesteld te onderzoeken waar het mogelijk is de normtijden aan te scherpen;
- Een bestuurlijke aanbesteding voor de periode na mei 2017 te starten;
- Realistische tarieven conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning te hanteren;
- Bij een verwachte levenslange beperking bij mensen van boven de 75 jaar een indicatie te geven voor HH zonder einddatum.

In het voorstel van het College van B&W lag besloten dat ouderen boven de 75 jaar, in aanmerking  kunnen komen voor een indicering voor onbepaalde tijd. Tijdens de behandeling in de Raad is zowel een motie ingediend door de voltallige coalitie, als een amendement door de voltallige oppositie, met uitzondering van de CU-SGP. De motie van de coalitie stelde voor om voorlopig helemaal geen indicaties voor onbepaalde tijd te verstrekken het amendement van de oppositie stelde juist voor om dit voor alle leeftijden te doen. De CU-SGP fractie hield vast aan het Collegevoorstel om dat dit nu juist een gulden middenweg was.

Harrie Dijkhuizen: 
“De zorg is in beweging en zou wat ons betreft ook niet stil moeten komen te staan. De maatschappij verandert en de wensen van veel mensen, zeker ook hulpbehoevenden, bewegen mee. Vanuit dat perspectief hebben wij geprobeerd te kijken naar dit voorstel. Een voorstel dat balans zoekt tussen resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Tussen efficiënte zorg en sociale aandacht.
Op papier ziet dit voorstel er wat ons betreft prima uit. Wij zijn ervan overtuigd dat dit plan de bewegingen waarin we zitten voor de komende jaren kan weerstaan en zal naar wij menen voorzien in goede en liefst ook duurzame hulp voor die kwetsbare groep.


De motie die ons door de VVD namens de coalitie wordt voorgehouden zien wij niet als een verbetering. Integendeel, wij denken niet dat we met deze motie de zorgbehoevende tot steun zijn. Ook het amendement van de oppositie heeft nog geen kleur van ons gekregen.
Voorzitter, u heeft het gehoord, wij stemmen in met deze rapportage en wensen de portefeuillehouder succes met de invoering, de zorgorganisaties met de uitvoering en de cliënt met passende hulp.”


Na de eerste termijn heeft de fractie van CU-SGP de wethouder gevraagd of beide moties door hem nodig geacht werden. De wethouder gaf aan dat tussen beiden veel ruimte zat en dat hij er graag tussenin wilde zitten.
Ondertussen verhardde zich de discussie en heeft onze fractie tijdens een ingelaste schorsing, beide partijen weten te overtuigen de voorgestelde motie en het amendement aan te houden en niet in stemming te brengen. Hier kreeg onze fractievoorzitter Harrie Dijkhuizen de handen voor op elkaar en het beleidsstuk werd onaangepast aangenomen. Volgend jaar zal met nieuwe informatie opnieuw gekeken worden naar dit beleidsplan.


  • Bestemmingsplan Soesterberg Noord

Om meer woningbouw, op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, mogelijk te maken op het bedrijventerrein Soesterberg-Noord is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Het bestemmingsplan Soesterberg Noord hangt samen met een zeer ingrijpend proces van transformatie. Er zijn een groot aantal bedrijven uitgekocht en verplaatst en op vrijgekomen gronden is woningbouw voorzien. Op een aantal plaatsen is de maximale hoogte van de woningbouw gesteld op 23 meter hoog. De grond is inmiddels uitgegeven en verkocht aan een ontwikkelaar. De gemeente Soest heeft hiervoor een contract afgesloten met deze projectontwikkelaar. Het project kost in zijn geheel vele miljoenen euro's, die voor een groot deel afkomstig zijn van het Rijk.

Op 27 oktober 2016 is de raad gevraagd het bestemmingsplan Soesterberg-Noord vast te stellen.

Hans Balfoort:
"Het bestemmingsplan Soesterberg Noord heeft voor het overgrote deel onze instemming. Gezien de inspraakreacties, in de zienswijzenbundel en hier tijdens de  raad, merkten wij echter dat er veel weerstand is bij de buurtbewoners tegen de hoogbouw in Soesterberg. Wij hebben ons dan ook in de opiniërende raad op het standpunt gesteld dat er wat gebeuren moet aan de hoogte van de gestapelde woningen.

Tijdens de opiniërende Raadsvergadering heeft onze fractie de wethouder gevraagd om antwoord te geven op de vraag of lager bouwen tot de mogelijkheden behoort. Uit het antwoord dat we van de wethouder ontvingen, concluderen wij het volgende:

Lager bouwen is mogelijk, maar daar zijn excessief hoge kosten aan verbonden. Tevens lopen we als gemeente een groot (financieel) risico.

Het bestemmingsplan dat nu voorligt heeft gezien de beantwoording van de wethouder dus maar twee smaken: voor of tegen. Elke wijziging, hoe klein dan ook, heeft verstrekkende en destructieve gevolgen voor het bestemmingsplan en het daaraan ten grondslag liggende contract met de ontwikkelaar. U mag best weten dat we ons als fractie door dit plan gegijzeld voelen. We zouden graag recht doen aan de bezwaren en belangen van omwonenden, maar de belangen van de gemeente zijn groter en hoger.

Het in gevaar brengen van een dergelijk plan en het spelen met deze grote en financiële belangen, is niet iets wat u van een constructieve oppositiepartij mag verwachten. Wij zullen dan ook, zij het op dit onderdeel met tegenzin, voor dit plan stemmen. Voor het overige ligt er namelijk een degelijk plan, dat wel onze instemming heeft.

Er blijkt echter nog wel een klein beetje ruimte te zijn om wat te doen aan de hoogbouw. Het is daarom dat wij mede-indiener zijn van een motie van D66 om het gesprek tussen de ontwikkelaar en de buurtbewoners te faciliteren."


Zowel de motie van D66 als het bestemmingsplan zijn door de Raad aangenomen.
Labels

« Terug

Reacties op 'Verslag raadsvergaderingen 13 en 27 oktber 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.