Verslag afscheid van Pieter Stam op 29 september 2016

afscheid pieter in de raaddonderdag 13 oktober 2016 10:16

Op donderdag 29 september 2016 heeft de gemeenteraad van Soest vergaderd. Een vijftal bestemmingsplannen werd door de gemeenteraad vastgesteld. De conclusies van het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over digitale dienstverlening werd door de gemeenteraad overgenomen.
Aan het eind van de vergadering werd afscheid genomen van ChristenUnie-SGP raadslid Pieter Stam. Aansluitend werd Hans Balfoort beëdigd als zijn opvolger.

Bestemmingsplan Kampweg Soesterberg en Bestemmingsplan Dorpshart Soesterberg

Het bestemmingsplan Kampweg staat maximaal 52 grondgebonden woningen toe. Er zijn 194 zienswijzen (bezwaren) ingediend.

Het bestemmingsplan Dorpshart, in Soesterberg, staat maximaal toe: 70 appartementen en een dorpsplein op de hoek van de Banningstraat en de Kampweg.

Raadslid Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP tijdens de Opiniërende Raad 22 september:

"Voorzitter dank u wel. Het bestemmingsplan Kampweg en Dorpshart Soesterberg is een gevolg van het besluit van de gemeenteraad (incl. onze fractie) op 11 juni 2015 om het evenemententerrein te ontwikkelen. Als ChristenUnie-SGP willen we vooruit met Soesterberg. Een kwaliteitsimpuls met een mooi dorpshart en nieuwe woningen om het voorzieningenniveau   op peil te houden in Soesterberg. En we hebben gehoord dat de evenementen doorgang blijven vinden. Wat zou je nog meer wensen. Als ChristenUnie-SGP zien we uit naar een mooi Dorpshart in Soesterberg. We zijn positief en kijken uit naar de besluitvorming volgende week."

De bestemmingsplannen Kampweg en Dorpshart zijn beide met meerderheid van stemmen aangenomen.

Bestemmingsplan terreinen Bosstraat

Het bestemmingsplan Scoutingterreinen Bosstraat maakt de vestiging van scoutinggroep Don Bosco aan de Bosstraat juridisch planologisch mogelijk. Na een langdurig voortraject hebben de buurtbewoners van de Gentiaanlaan/Foekenlaan/Bosstraat en Den Blieklaan, de scoutinggroep Don Bosco en de gemeente overeenstemming bereikt over de vestiging van de scoutinggroep op het perceel Bosstraat achter nr. 77. De voorwaarden tot vestiging van de scoutinggroep aan de Bosstraat zijn opgenomen in een convenant. Het Bestemmingsplan is unaniem door de Raad aangenomen. 

Bestemmingsplan Veldweg 6A Soest

Het bestemmingsplan Veldweg 6A maakt het mogelijk om het voormalige pand van smederij Tupker aan de Veldweg 6A te verbouwen tot woonhuis. Unaniem door de Raad aangenomen.

Bestemmingsplan Veldmaarschalk Montgomeryweg 44 Soesterberg

Via het bestemmingsplan Veldm. Montgomeryweg 44 wordt het mogelijk gemaakt om op het betreffende perceel twee halfvrijstaande woningen op te richten en de bestaande vrijstaande woning te slopen. Unaniem door de Raad aangenomen.

Rekenkamercommissie opvolgingsonderzoek digitale dienstverlening

In 2009 heeft de RKC de digitale dienstverlening van de gemeente Soest onderzocht. In de periode januari – april 2016 heeft de RKC onderzocht hoe de uitkomsten van het onderzoek Digitaal Dienstbaar uit 2009 in de praktijk uitgevoerd zijn. De RKC wil met dit rapport een overzicht bieden van de ontwikkelingen bij de gemeente Soest op het gebied van de digitale dienstverlening.

Het onderzoek laat zien dat er in Soest veel gebeurd is, maar dat er ook het nodige moet gebeuren en dat dit een continue proces is. De RKC concludeert o.a. dat de afgelopen jaren zaken vertraagd tot uitvoering zijn gekomen of zijn blijven liggen door de beperkte en versnipperde inzet van ambtelijke capaciteit. Een andere conclusie van de RKC is dat de raad net als in de jaren voorafgaand aan 2009, slechts in beperkte mate geïnformeerd is over het beleid aangaande digitale dienstverlening en/of het bredere beleidsthema dienstverlening.

Fractie-assistent Hans Balfoort namens de ChristenUnie-SGP tijdens de Opiniërende Raadsvergadering van 22 september:

"De conclusies van de RKC zijn met gemengde gevoelens ontvangen binnen onze fractie. Natuurlijk, er zijn stappen gemaakt, maar geen duidelijke stappen, ten aanzien van de toekomst. Dit leidt er toe dat we als gemeente nu voor een grote uitdaging staan om binnen korte tijd grote stappen te maken.
Het meest geschrokken zijn we van het tekenende voorbeeld van het onnodig overtypen van nota bene digitaal gedane aanvragen omdat de systemen niet met elkaar communiceren: kloppelen wordt dat genoemd. De dikke van Dale is niet helder waar de term kloppelen vandaan komt, maar onze fractie houdt het op een contaminatie tussen klungelen en koppelen. Het is onbestaanbaar dat in 2016 in dit huis zo geklungeld wordt met digitale aanvragen. Het is mede hierom dat onze fractie de conclusies van dit rapport kan onderschrijven en onderstreept de noodzaak tot actie.
Verder is er een adviseur digitale dienstverlening, er komt een mijlpalennotitie, er komt ook een herijking van de visie van de gemeente Soest op digitale dienstverlening. In de komende begroting wordt een enorm bedrag vrijgemaakt om de digitale dienstverlening in Soest naar een hoger peil te trekken. Wij kijken dan ook uit naar deze plannen, gaan er van uit dat het college niet bij deze passieve plannen blijft, maar hopen dat het met vooruitstrevende voorstellen zal komen. Dit is goed voor de burger, maar ook voor ondernemers. Wij hopen dat hiermee eindelijk een slag gemaakt kan worden zodat de kunst van het kloppelen vanaf binnenkort alleen nog te zien zal zijn in museum oud Soest."
 

De conclusies zijn door de gemeenteraad overgenomen.

Afscheid van Pieter Stam als raadslid van de gemeente Soest.

In verband met verhuizing wegens huwelijk nam Pieter Stam afscheid als raadslid. Een drietal personen hebben hem toegesproken.

Als eerste fractievoorzitter Dijkhuizen namens de fractie van de ChristenUnie-SGP:

"Beste Pieter. Wat ik nu sta te doen is wel het laatste waar ik aan had gedacht. Namelijk: toen ik met je politiek begon te bedrijven, had ik verwacht nog een heel eind te gaan. Maar, nog binnen onze eerste termijn moet ik echter afscheid van je nemen. Eind 2013 hadden we ons als toenmalige fractie-assistenten, en die best al een hele periode meeliepen, voorgenomen om de jarenlange eenmansfractie eens te transformeren tot een tweetrapsfractie. En dat is gelukt. Na een goede campagne en een inhoudelijke voorbereiding zijn wij in 2014 aan een raadsperiode begonnen. Dat is een hele klus, samen politiek bedrijven. Verschillend als we zijn met onze gezamenlijke interesse maar ook met onze verschillen hebben we midden in de maatschappij vanuit een Bijbels perspectief politiek bedreven. Immers ons geloof is de drijfveer, én doet er toe! Ik durf te zeggen dat we ons inmiddels aardig hebben genesteld tussen al die verschillende partijen om ons heen. Kritisch maar opbouwend zijn we. Beschouwend en met vertrouwen hebben we samen handen en voeten gegeven aan ons verkiezingsprogramma. Jij hebt ons als Raad verrijkt. Jij hebt je schouders onder de Soester samenleving gezet. Alles wat ik had verwacht Pieter, maar niet dat jij zou gaan verhuizen. Maar de reden is natuurlijk heel erg fantastisch. Je hebt Liesbeth ontmoet en deze prachtige dame is inmiddels jouw vrouw geworden. Proficiat. Ik begrijp dat als je moet kiezen tussen mij en onze politieke ambities of een gelukkig leven met je vrouw, dat die keuze gauw gemaakt is. Bovendien: Ermelo is ook prachtig. Ik benoemde het al Pieter, verschillend als we zijn, waren we toch één. En die eenheid zal ik zeker missen. Ik noemde jou ook vaak mijn wandelende almanak. Jij weet alles te reproduceren. Jij bent echt van de cijfers en de komma's of zoals ik wel vaker zeg van de kraaltjes en de spiegeltjes. Man wat zal ik dat missen. Maar laat ik ook zeggen dat ik mij enorm verheug in de samenwerking met jouw opvolger Hans Balfoort. Met hem zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. Die politieke toekomst, Pieter, houdt hier voorlopig voor jou op. Ik ben er echter van overtuigd dat jij die politieke arena in Ermelo vast en zeker gaat vinden, want je deed je werk met passie, met professie en in vertrouwen en dat kaliber mensen heeft de politiek nodig ook in je nieuwe woonplaats. Voor nu wil ik je enorm bedanken voor onze samenwerking, voor ons wederzijds begrip en respect en voor onze vriendschap. Pieter, ik wens je naast de fractie van de ChristenUnie-SGP, Gods onmisbare zegen voor de toekomst, een prachtige toekomst samen met je vrouw en datgene wat Hij voor jullie in petto heeft. Gezegend. Dank je wel."

De heer Van Geet als plaatsvervangend voorzitter, namens de Raad:

"Dames en heren. Dit is nu de tweede keer in relatief korte tijd dat we afscheid kan nemen van een raadslid dat door verhuizing de gemeente moet gaan verlaten. Want als je de gemeente Soest gaat verlaten en ergens anders gaat wonen ben je verplicht om afscheid te nemen van de raad. En dat is op dit moment het geval.  Met uw welnemen richt ik me nu tot Pieter. Pieter, jij bent de tweede in de rij. Aanvankelijk was dat Sietske Bunge van D66 en nu ben jij dat, uit de fractie van de ChristenUnie-SGP.

Je bent lange tijd samen met Harrie backbencher geweest. Fractie-assistent en ook in die periode, onder leiding van Chris van Vuuren - en dat heb ik ook begrepen – had hij ongelooflijk veel steun aan jullie beiden. Maar ik beperk me nu even tot Pieter. Harrie, je hoeft je dat niet aan te trekken, maar meenemen. Het feit dat de ChristenUnie-SGP het heel lang heeft moeten doen met één zetel duurde tot 2014. Toen kwam er een kentering en jullie kwamen met twee zetels terug en dat betekende dat je werd beëdigd als raadslid samen met Harrie, je huidige fractievoorzitter.  En ik denk dat het samenwerken - en dat heb ik meerdere keren gehoord - uitstekend is geweest. Ik heb ik je leren kennen als een raadslid, integer, aimabel, constructief, collegiaal.  

Het zijn een aantal woorden waar ik niet eens zo lang over hoef na te denken. Dat is zoals ik jou heb leren kennen. Je hebt een terdege kennis van zaken, dat heeft Harrie net ook al gezegd, met name op het gebied van ruimtelijke ordening. Ik heb je daarover diverse malen horen oreren. Wat ik ook heel prettig vond dat naast het werk dat je als fractielid gedaan hebt, ook nog deel uitgemaakt hebt van raadswerkgroepen. En ook daar heb ik je leren kennen als, wat terughoudend, maar duidelijk, constructief en je mening deed er toe. Ik moet helaas zeggen: Deed er toe. Want vanavond hadden we de laatste vergadering waar jij deel van uit maakte. Je moet nu de raad gaan verlaten. Ik vind het buitengewoon jammer en ik denk dat alle raadsleden met mij die mening delen. Je gaat nu weg. Aan de andere kant ben ik er ook van overtuigd dat je straks mogelijk weer terug komt in de politiek, maar dan in Ermelo. Ik wens je vanaf deze plaats samen met Liesbet ongelooflijk veel - althans privé - geluk en voor wat betreft jullie verdere toekomst, op welk gebied dan ook. Veel succes. Het ga je goed Pieter. Dank je wel." 

 

Burgemeester Metz:

"We zijn heel blij geweest met Pieter. De andere twee sprekers hebben daar al iets over gezegd. Dat heeft natuurlijk ook met je achtergrond te maken, maar gedegen en sober zijn wel de kernwoorden. Vanuit de inhoud en vanuit ideologie. Op die twee benen ga jij nuchter door het leven. En dat is zoals jij ons als Raad steeds hebt meegevoerd in de redenering vanuit jouw achtergrond, vooral op het domein van Ruimtelijke Ordening, maar heel goed luisterend naar de argumenten en dan pas tot wegingen, tot oordeel komend. Wat dat betreft een voorbeeldraadslid. Eigenlijk omgekeerd evenredig naar de leeftijd want zoveel senioriteit die jij hebt ingebracht gaan we in deze raad ook echt missen. Natuurlijk heb je een hele klassieke politieke carrière. Wij noemden dat vroeger als 'eerst mag je tassen dragen waar die zware dossiers in zitten en daarna mag je er pas over meepraten.' Je hebt ook heel lang als backbencher Chris van Vuuren mogen souffleren. Natuurlijk ook in de commissies het woord voeren. Ik denk dat het goed is dat je met zoveel doorzettingsvermogen je hebt kunnen inlezen en inwerken. Wij gaan afscheid van jou nemen. Dank namens iedereen voor al jouw inzet. De ongelooflijk hoeveelheid uren, maar vooral de zuiverheid van afweging bij jouw inbreng in de raad."

Daarna kreeg Pieter een mooie ingelijste pentekening van de Soester molen en zijn vrouw een bos bloemen.

Ten slotte sprak Pieter Stam zelf:

"Voorzitter dank u wel.

Geachte en beste collega's; burgemeester en voorzitter van de Raad, nestor en vicevoorzitter, raadsleden, fractie-assistenten, wethouders, griffier en plaatsvervangend griffier. Hartelijk dank voor uw woorden en voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Zeven jaar geleden kwam ik samen met Harrie Dijkhuizen in de steunfractie. Gelukkig vertrekken we niet tegelijkertijd…  Ik was toen net bestuurslid van de plaatselijke afdeling geworden en werd uitgenodigd naar de steunfractie te komen. Dat beviel mij zo goed dat ik tot op de dag van vandaag gebleven ben. Eerst dus in de steunfractie en daarna 3 jaar als fractie-assistent en vanaf de verkiezingen van maart 2014 als raadslid in een tweemansfractie van de ChristenUnie-SGP. Meermaals is mij gevraagd van welke partij ik ben... Ben jij van de ChristenUnie of van de SGP? Voor degenen die het nog steeds niet weten. Ik ben een SGP-er. Toch, ik zal het u vanavond verklappen, ik heb wel eens op iemand van een andere partij gestemd. Op iemand van D66…

Ik zal u vertellen waarom en wanneer dat was. Het was vorig jaar tijdens de vrijwel unanieme verkiezing door de Raad van de heer Adriani als wethouder van de gemeente Soest. Toch zal ik dan vandaag vertrekken uit de Raad. Ik heb mijn functie niet alleen gezien als interesse, werk of hobby, maar ook, zoals het is, een politiek ambt. Het was mij werkelijk een eer om - als volksvertegenwoordiger - deel uit gemaakt te hebben van het hoogste orgaan in de gemeente, namelijk de gemeenteraad. Mooie en moeilijker zaken zijn gepasseerd. Bijzondere herinneringen bewaar ik bijvoorbeeld aan de stations ontwikkeling Soest-Zuid en aan de opvang voor vluchtelingen. Ook aan het participeren in de raadwerkgroep voor een andere vergaderstructuur. Toch was het allermooiste moment in deze raadszaal... 9 september jl. toen onze huwelijksceremonie hier in deze zaal plaatsvond... In verband hiermee verhuis ik naar Ermelo en moet ik dus mijn raadszetel opgeven. Gelukkig geldt: Eens een Soester, altijd een Soester. Dat geldt zeker voor een geboren en getogen Soester.

Ik ben blij dat mijn plaats zo dadelijk zal worden ingenomen door onze fractie-assistent Hans Balfoort. Voor uw informatie; hij is ook van de SGP. Ik wens hem samen met de fractie, met wie ik heel fijn samen heb mogen werken, Gods zegen. Ik wens u allen wijsheid en zegen, zowel persoonlijk als voor het werk voor Soest. Ik groet u allen met 'tot ziens' en tegen mijn eigen fractie van de ChristenUnie-SGP zeg ik 'tot a.s. maandagavond dan hebben we fractievergadering'... Overigens wordt ik a.s. dinsdagavond verwacht bij de fractievergadering van de SGP Ermelo. Twee en een half  jaar geleden waren mijn eerste woorden als raadslid de tekst van de eedaflegging: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.' Ik sluit er nu ook mee af: Zo waarlijk hielp mij God almachtig. Dank u wel!"

Beëdiging Hans Balfoort als raadslid.

Aansluitend aan het afscheid van Pieter werd Hans Balfoort geïnstalleerd als Raadslid. De tekst van de eed luidt als volgt:

"Ik zweer dat ik, om tot lid van de Raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk  enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen."

Daarop legde Hans Balfoort de eed af met de woorden: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." Daarmee was hij geïnstalleerd als raadslid. 

Labels

« Terug

Reacties op 'Verslag afscheid van Pieter Stam op 29 september 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.