Raadsverslag 30 juni 2016 Soest

landschap met molenwoensdag 06 juli 2016 09:26

Op donderdag 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Soest vergaderd.
Het was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Evaluatie Landschapsontwikkelingsplan Eemland 2015-2015

Baarn, Bunschoten, Eemnes en Soest hebben een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Eemland 2005-2015 vastgesteld.

Soest heeft de effectiviteit van het LOP voor zover het op grondgebied van de gemeente Soest ligt, geëvalueerd. Antwoord is gegeven op de vraag: "Heeft het LOP in de afgelopen 10 jaar een bijdrage geleverd aan de (landschappelijke) kwaliteit van het buitengebied van de gemeente Soest?"

Op basis van deze evaluatie kan bepaald worden hoe de gemeente Soest in de nabije toekomst wenst om te gaan met nieuw beleid ten aanzien van natuur- en landschapsontwikkeling binnen de gemeente.

Geconcludeerd wordt onder andere dat de afgelopen 10 jaar hard gewerkt is aan de aanleg en het herstel van karakteristieke landschapselementen door de gemeente Soest zelf, maar uitdrukkelijk ook door particulieren. Hierdoor zijn de verschillende landschapstypen versterkt en is de identiteit van het Soester landschap toegenomen. Verrommeling is tegengegaan door aandacht te geven aan de inpassing van (agrarische) bedrijven in het buitengebied. Door gebruik te maken van gebiedseigen beplanting is de landschappelijke kwaliteit versterkt.

Aanbevolen wordt om in te zetten op een actieve ontwikkeling van het landschap en de natuur buiten de rode contour van Soest. Particulieren en bedrijven moeten door middel van financiële ondersteuning, subsidie of informatie en kennisuitwisseling gestimuleerd worden het landschap aantrekkelijker te maken. Daarnaast moet er door regulering behouden worden wat er aan natuur en landschap is.Pieter Stam sprak tijdens de Opiniërende Raad op 22 juni namens de ChristenUnie-SGP:

"Als ChristenUnie-SGP willen we zorgvuldig omgaan met de natuur en met de schepping. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma vermeld staan dat wij 'ons inzetten voor het behoud van de groene polder'. Dat willen we graag doen.

We denken dat het LOP hiertoe een goed middel geweest is en blijven kan.

We hebben n.a.v. door ons gestelde vragen in PLEIO begrepen dat er nog niets gezegd kan worden over concrete projecten de komende jaren. Omdat het een evaluatie is begrijpen we dit dan ook weer wel. In ieder geval komt de verkenning (over verwachte projecten) nog ter besluitvorming terug naar de Raad. Dat wachten we met belangstelling af. We zijn positief over het opstellen van een Landschaps én natuurbeheerplan."

De evaluatie van het Landschapsontwikkelingsplan werd door de gemeenteraad aangenomen.

Ontheffing ingezetenschap wethouder Adriani

De Gemeentewet stelt het als vereiste dat wethouders ingezetene zijn van de gemeente waarin zij de functie vervullen.

Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat de gemeenteraad een ontheffing voor de duur van een jaar verleent. Wethouder Adriani verzoekt de raad hem deze ontheffing te verlenen.

Namens de ChristenUnie-SGP sprak Harrie Dijkhuizen:

"Voorzitter U herinnert het zich vast nog wel. Ik vroeg u vorige week spreektijd voor dit onderwerp, maar telde na de felle discussie tussen diverse raadsleden en dhr. Witloks van de PvdA, mijn knopen.
Toch zit het me niet lekker. Toch wil ik er dus nog iets van zeggen.
Vooropgesteld, en dat stemt u wellicht al wat milder, wij zullen het verzoek van de betreffende wethouder positief steunen.

Maar over de wijze van discussie omtrent dit onderwerp hebben wij echt moeite. Wat ons betreft had de wethouder iets meer over zijn argumenten mogen vertellen. Maar belangrijker, laten wij elkaar hier in de Raad de ruimte geven om vragen te stellen zonder hierop direct fel tot zeer fel te reageren. Dat doet een opiniërend overleg geen goed. Dat doet ons als Raad geen goed. Door dergelijke harde woorden verzanden we in loopgraven en staan we geenszins meer open voor eerlijke vragen, laat staan antwoorden.
Voorzitter, wij stemmen zoals gezegd van harte in met dit voorstel. We zijn blij met deze wethouder en wij gunnen onze gemeente graag deze bekwame en betekenisvolle wethouder. Wij hopen echter ook dat u (en met u deze Raad) dergelijke discussies met respect voor allen zal voeren want daar worden we allemaal beter van."

De gemeenteraad heeft ingestemd met opnieuw een jaar ontheffing.

Jaarstukken 2015

Met de Jaarstukken 2015 legt het college van B&W verantwoording af over de realisatie van de afgesproken doelen en prioriteiten uit de programmabegroting 2015 en over de hieraan gerelateerde inzet van budgetten.

Het jaar 2015 is afgesloten met een formeel rekeningresultaat van € 935.000,- positief. Met dit saldo is nog geen rekening is gehouden met een te oormerken bedrag van € 85.000,-.

Het betreft taken die door onvoorziene omstandigheden niet in 2015 konden worden uitgevoerd, maar doorschuiven naar 2016. Het reële rekeningsaldo komt hiermee op € 850.000,- positief, dat is 0,79% van de omzet.

In totaal wordt voorgesteld een bedrag van € 307.000,- (deels aanvullend) te oormerken. Doordat enkele oormerkvoorstellen vanuit het sociaal domein gefinancierd worden, zal er een verrekening plaatsvinden (€ 222.000,-) met de reserve sociaal domein. Het saldo van de reserve geoormerkte beleidsuitgaven zal hierdoor uitkomen op € 824.000,-.

De vereiste controleverklaring is nog niet opgenomen. De accountant zal naar verwachting voor de raadsvergadering van 30 juni een verklaring afgeven. Namens de ChristenUnie-SGP sprak Harrie Dijkhuizen:

"Met inachtneming van de adviezen die u door de accountant en door de auditcommissie zijn aangereikt, stemmen wij in met deze jaarstukken. Het overall gevoel is ondanks sommige onduidelijkheden, zoals die bij het RID, goed. Wat ons betreft gaan wij meer doen om kwetsbare groepen beter te bereiken met geld. Armoedebestrijding kan echt beter maar zoals gezegd we zijn tevreden. Hiervoor willen wij niet alleen het college een compliment geven maar ook de organisatie.

Veel ambtenaren hebben zich voor deze cijfers ingespannen. Daarom ook ons compliment aan het ambtelijk apparaat." De jaarstukken zijn door de Raad vastgesteld.

Kadernota 2017

In de Kadernota 2017 worden bouwstenen aangedragen om de gemeenteraad de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidsrichting/-doelen en prioriteiten voor de programmabegroting 2017-2020 (kaderstellende rol van de Raad). Het college heeft geen sluitende Kadernota 2017 nagestreefd. Er is o.a. in beeld gebracht welke dossiers financieel niet of onvoldoende op orde zijn zodat zichtbaar wordt hoe de gemeente er financieel voorstaat. De raad wordt uitgenodigd mee te denken over de ontwikkelrichting en de te maken afwegingen en keuzes. Het uitgangspunt is om structurele wensen met structurele middelen te dekken en om incidentele wensen te dekken met incidentele middelen.

Uit de Kadernota 2017 blijkt dat het globale meerjarenperspectief voorziet in een structurele beleidsruimte van € 213.000,-. Het totaal aan wensen voor structurele beleidsintensiveringen bedraagt € 932.000,-. Hierdoor zijn nadere afwegingen en keuzes nodig. Dat geldt eveneens voor de incidentele beleidsintensiveringen waarvoor onder meer de algemene reserve als dekkingsoptie beschikbaar is. Tijdens de Opiniërende Raad van 22 juni zijn door de (vice)fractievoorzitters de algemene beschouwingen uitgesproken.

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:

"Tijdens de vorige raadsvergaderingen hebben wij samen gesproken over de inhoud van de Kadernota. Wij kunnen ons, voor zover we het kunnen overzien, vinden in de denkrichting van deze nota en stemmen er dus mee in. Wij hebben eerder hierover onze op en aanmerkingen gemaakt en zullen die niet herhalen.
We hopen dat het college haar best zal blijven doen om een sluitende begroting te maken dan wel na te streven. Wie op de centen past of wie hier de veranderingen doorzet? Wij geven het college hierin ons vertrouwen terwijl wij uiteraard mee kijken en ons niet zullen onthouden van opbouwende opmerkingen, zoals u dat naar ik hoop van ons gewend bent."

Aansluitend werden enkele moties en amendementen behandeld. De Kadernota 2017 is door de gemeenteraad vastgesteld.

Initiatiefvoorstel inzake een effectief LHBT-beleid

Tijdens de Opiniërende Raad van 22 juni werd gediscussieerd over een initiatiefvoorstel van DNS en GL over het hijsen van de regenboogvlag op jaarlijkse Coming Outdag op 11 oktober. Hier bleek geen draagvlak voor te zijn in de gemeenteraad. Wel bleek dat de meerderheid van mening is dat intolerantie tegen LHBT'ers (Lesbische vrouwen, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) en ieder ander met kracht bestreden moet worden en dat het tegengaan van geweld om meer concretere acties vraagt dan het hijsen van de regenboogvlag.

DSN, GL, D66 en Burgerbelangen kwamen met een aangepast voorstel voor het verkennen van de noodzaak van een gemeentelijk LHBT-beleid, het beleggen van een speciale Avond Samenleving en het samenstellen van een tijdelijke werkgroep ter voorbereiding van deze avond en verkenning.

Harrie Dijkhuizen namens de ChristenUnie-SGP:

"Voorzitter, in ons betoog van vorige week hebben wij aangegeven dat wij niet blind zijn voor de ontwikkelingen in de maatschappij ten aanzien van discriminatie. Veel mensen worden gediscrimineerd en evenzoveel mensen vinden dat zij worden gediscrimineerd. De discussie over etnisch profileren komt wat dat betreft ook niet uit de lucht vallen. Wij hebben niet voor niets een wetsartikel opgenomen in de grondwet dat discriminatie, op welke grondslag dan ook, verboden is. Dat is voor iedereen helder en daartegen moeten we optreden. Er is wat ons betreft geen behoefte aan het expliciet aandacht vragen voor een bepaalde groep.

Voorzitter,
Wij zullen - zoals u merkt - dit verbeterde voorstel niet steunen. De fractie van de ChristenUnie-SGP ziet graag dat iedereen zich in de gemeente Soest veilig voelt. Niet één specifieke groep bij uitstek. Wij roepen het college dan ook met klem op om in zijn algemeenheid op discriminatie in te zetten, dan wel te blijven inzetten. Laten wij oppassen voor exclusiviteit. Wij zijn Soest en wij includeren iedereen, hebben wij eerder op de avond kunnen horen. Des temeer reden om binnen dat includeren niet nogmaals mensen te excluderen."

De gemeenteraad heeft met uitzondering van de ChristenUnie-SGP en de VVD dit initiatiefvoorstel gesteund.

Aanpassing APV (Algemene Plaatselijke Verordening)

Het College van B&W is met betrekking tot de overlast in Smitsveen bezig met een korte- en een langetermijnvisie. Voor de korte termijn wordt o.a. gedacht aan de inzet van mobiele camera’s (past binnen de besluitvorming hierover in de Besluitvormende Raad van 30 maart 2016).

De APV staat dit echter niet toe, artikel 2:77 kent alleen vaste camera’s.

Het College van B&W stelde daarom voor de APV aan te passen. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslag 30 juni 2016 Soest'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.