Raadsverslag 23 juni 2016 Soest

geldzaterdag 25 juni 2016 17:54

Donderdagavond 23 juni kwam de gemeenteraad bijeen voor een opiniërende raadsvergadering over de Kadernota 2017.
Iedere fractie sprak bij monde van de fractievoorzitter een algemene beschouwing uit.

Algemene Beschouwing Kadernota 2017

In de Kadernota 2017 worden bouwstenen aangedragen om de gemeenteraad de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidsrichting/-doelen en prioriteiten voor de programmabegroting 2017-2020 (kaderstellende rol van de raad). Het college heeft geen sluitende Kadernota 2017 nagestreefd. Er is o.a. in beeld gebracht welke dossiers financieel niet of onvoldoende op orde zijn zodat zichtbaar wordt hoe de gemeente er financieel voorstaat. De raad wordt uitgenodigd mee te denken over de ontwikkelrichting en de te maken afwegingen en keuzes. Het uitgangspunt is om structurele wensen met structurele middelen te dekken en om incidentele wensen te dekken met incidentele middelen.

Uit de Kadernota 2017 blijkt dat het globale meerjarenperspectief voorziet in een structurele beleidsruimte van € 213.000,-. Het totaal aan wensen voor structurele beleidsintensiveringen bedraagt € 932.000,-. Hierdoor zijn nadere afwegingen en keuzes nodig. Dat geldt eveneens voor de incidentele beleidsintensiveringen waarvoor onder meer de algemene reserve als dekkingsoptie beschikbaar is.

Vicefractievoorzitter Pieter Stam namens de ChristenUnie-SGP:

"Vanavond bespreken we op hoofdlijnen de Kadernota. We zullen ons daarom ook op hoofdlijnen uitlaten en u onze opvattingen in deze mededelen.

Bij het hoofdstuk Veiligheid waarderen wij de voornemens om in te zetten op huiselijk geweld en op radicalisering. Graag zien wij een nog steviger aanpak in overlast jeugd. Daar hebben jongeren zelf behoefte aan maar zeker ook de omwonenden en de medegebruikers van locaties waar overlast veroorzakende jongeren zich ophouden, bijvoorbeeld in Smitsveen. Verleg dus niet alleen de focus maar behoud hem ook op de aandachtvelden uit de vorige Kadernota.

Voor wat betreft Verkeer zien wij reikhalzend uit naar de nieuwe cijfers voor de stationsontwikkeling Soest-Zuid en hoe die geduid gaan worden. Verder vinden we het jammer dat er geen uitvoering gegeven wordt om te beginnen met het opheffen van afsluitingen. Gezien de financiële situatie kunnen we dit wel begrijpen.

Economie: De zondagsrust die wij gekregen hebben van onze Schepper blijft ons bijzonder dierbaar. Juist óók die rust op zondagmorgen vóór 12.00 uur. Laten we dit ook zo houden.

Bij Natuur en Milieu wordt aangegeven dat de opdracht om verder te bezuinigen op het groen eigenlijk lood om oud ijzer is als het gaat om de arbeidsplaatsen ten behoeve van beschut werken. Wij delen de opvatting dat het opheffen van deze speciale plaatsen nauwelijks geld oplevert. Wij hebben evenals in oktober 2015 moeite om de WSW arbeidsplaatsen te dekken uit het Sociaal Domein. In ieder geval blijven deze werkplekken nu wel behouden, wat heel belangrijk is voor onze fractie.

Een grote post van € 662.000,- betreft 'Soest op weg naar 2020, Informatiebeleid'. Als Raad weten we hiermee nog niet goed raad. Wat is voor 2017 écht nodig? En wat kan uitgesmeerd worden over de komende jaren? Wij weten het nog niet. In september zal over de invulling worden gesproken.
Het betreft indicatieve bedragen maar evenwel grote bedragen, deel uitmakend van deze Kadernota 2017 die niet sluitend is.

Voorzitter, we zouden het kort houden. Met inachtneming de cijfers uit de mei-circulaire, is er enige zorg omdat dit leidt tot negatieve bijstellingen.
Resumerend, een heel aantal zaken en cijfers. Het college geeft zelf toestemming om nu in rood te kleuren omdat het in de jaren erna vast beter gaat. Graag zouden wij wat meer in zwart willen blijven schrijven en dus moet het lijstje worden aangepast.

Bij zowel Verkeer, Sport en het al eerder genoemde Informatiebeleid 2020 wordt door het College voorgesteld dit in september, vóór de begrotingsbehandeling te bespreken. Een voorgezette Kadernota discussie 2.0 dus.
We blijven het College kritisch volgen, maar vanuit een positieve grondhouding.

Voorzitter we sluiten af op de voor ons gebruikelijke wijze. Wij wensen u allen (en ons) wijsheid en Gods zegen over het werk voor de gemeente Soest en alle inwoners."

D.V. donderdag 30 juni besluit de raad over de Kadernota 2017.

Labels

« Terug

Reacties op 'Raadsverslag 23 juni 2016 Soest'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.